ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii energetycznej nN zszafą pomiarową na działce nr 3/8 obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-10 13:57:32 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-10 13:57:46 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Dąbrówno, 10.03.2017 r.
IGP.6733.1.2017
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii energetycznej nN zszafą pomiarową na działce nr 3/8 obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno.
 W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w Urzędzie Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21, pok. nr 4.
 
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm. - wyciąg):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm. - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
 
Obwieszczenie  zamieszczono:
 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.
2. Tablica ogłoszeń - Sołectwo Samin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Podolak Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Podolak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 13:57:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 13:57:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 13:57:46
Artykuł był wyświetlony: 155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu