Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż... - Przetargi ustne, otwarte konkursy ofert, dzierżawy, ogłoszenia - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 113/1 o powierzchni 0,7200 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-22 08:50:50 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-22 08:51:30 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 oku, poz. 121) oraz na podstawie Uchwały XLVI/286/18  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 113/1 o powierzchni 0,7200 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044754/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Leszcz, w gminie Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne oraz tereny z przeznaczeniem górniczym.
 
Leszcz o wieś zlokalizowana ok. 6 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 34 km od Działdowa, 36 km od Ostródy i około 65 km od Olsztyna.  
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowno podjętym uchwałą nr XXXIII/239/2006r, północna część działki położona jest na terenach i obszarach górniczych, natomiast pozostała część działki zgodni z Uchwałą nr XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno położona jest na terenie oznaczonym jako tereny rolne, zabudowa zagrodowa rozproszona, nieużytki.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi -32 328 ,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem  złotych) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 113/1  oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018  roku o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych  00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 13 czerwca 2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Strona internetowa www.otoprzetargi.pl
 
 
Dąbrówno, dnia 21 maja 2018 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 08:50:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 08:51:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 07:49:24
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu