ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowym oraz złączem kablowo-pomiarowym na częściach działek nr 439, 436 położonych w Dąbrównie oraz na częściach działek nr 139, 140/3 położonych w miejscowości Wądzyn, gmina Dąbrówno.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-18 14:52:16 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-18 14:53:58 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                             Dąbrówno, 15.06.2018 r.
Nasz znak: IGP.6733.2.2018                       
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV ze złączem kablowym oraz złączem kablowo-pomiarowym na częściach działek nr 439, 436 położonych w Dąbrównie oraz na częściach działek nr 139, 140/3 położonych w miejscowości Wądzyn, gmina Dąbrówno.
 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wniosku w Urzędzie Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21, pok. nr 4.
 
POUCZENIE:
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. - wyciąg):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. - wyciąg):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
 
 
 
                                                                                                        WÓJT
                                                                                               /- / Piotr Zwaliński
 
 
Obwieszczenie  zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Kiszelewski Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Kiszelewski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 14:52:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 14:53:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 14:53:58
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu