ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Lewałd Wielki jako działka Nr 79 o powierzchni 0,5200 ha.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-04 10:45:03 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-04 10:49:53 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/180/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w drodze przetargu.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 79 o powierzchni 0,5200 ha, położona w obrębie Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044877/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Lewałd Wielki w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Lewałd Wielki to wieś zlokalizowana ok. 6 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 30 km od Działdowa, 41 km od Ostródy i około 63 km od Olsztyna. Bezpośrednio do wsi prowadzi droga o nawierzchni gruntowej.
Działka będąca przedmiotem sprzedaży wykorzystywana jest jako nieużytek.
 
Działka nr 79 położona jest przy drodze o nawierzchni gruntowej, w sąsiedztwie gruntów wykorzystywanych rolniczo. Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Na działce znajduje się woda stojąca – naturalny zbiornik wodny, zakrzewienia i zadrzewienia oraz kamienie zwiezione z pobliskich pól.
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny rolne, zabudowa zagrodowa rozproszona, nieużytki.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej – 7.774,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) – netto /bez VAT/
 
Do podanej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) – wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 04.05.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie przetargu można uzyskać:
  1. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem 89 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach oraz stronach internetowych:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
Dąbrówno, dnia 04.05.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 10:45:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 10:49:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 15:11:19
Artykuł był wyświetlony: 211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu