ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. UNIEWAŻNIONY.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-27 14:16:54 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 14:19:09 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Unieważnienie postępowania - Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrówno nr Or.0050.111a.2017 z dnia 28 grudnia 2017
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 październik 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044754/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Leszcz w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Leszcz to wieś zlokalizowana ok. 6 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 23 km od Działdowa, 41 km od Ostródy i około 63 km od Olsztyna.  
Działka nr 111 zgodnie z MPZP Gminy Dąbrówno, jest przeznaczona na działalność górniczą.
 
Przetarg ustny jest ograniczony dla właścicieli dziełek sąsiadujących nr 112 i 133/7 obręb geodezyjny Leszcz.
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXIII/239/2006  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny górnicze.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 22 450  zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt zł) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 111 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2018  roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2240,00 zł (słownie: dwa tysiące  Dwieście czterdzieści złotych  00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 1 lutego  2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci
 
Dąbrówno, dnia 28.12.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 14:16:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 14:19:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 12:05:42
Artykuł był wyświetlony: 270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu