ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 12:00:20 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 12:04:51 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 roku, poz.1509.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 październik 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 111 o powierzchni 0,50 ha, położona w obrębie Leszcz, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00044754/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Leszcz w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Leszcz to wieś zlokalizowana ok. 6 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 23 km od Działdowa, 41 km od Ostródy i około 63 km od Olsztyna.  
Działka nr 111 zgodnie z MPZP Gminy Dąbrówno , jest przeznaczona na działalność górniczą.
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXIII/239/2006  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny górnicze.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 22 450  zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt zł) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 111 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2018  roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2240,00 zł (słownie: dwa tysiące Dwieście czterdzieści złotych 00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 15 lutego 2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 12:00:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:04:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 12:04:51
Artykuł był wyświetlony: 122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu