ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400ha ha, położona w obrębie Tułodziad, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Unieważniony.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 09:47:31 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 09:47:41 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Tułodziad, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego..
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400ha ha, położona w obrębie Tułodziad, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Tułodziad o wieś zlokalizowana ok. 11 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 34 km od Działdowa, 30 km od Ostródy i około 65 km od Olsztyna. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Wyceniana nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Tułodziad, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezagospodarowanych. Dłuższa granica działki od strony zachodniej przebiega wzdłuż drogi gruntowej. Natomiast wschodnia granica przebiega wzdłuż drogi asfaltowej. Działka o korzystnym ukształtowaniu terenu- teren nieznacznie pofałdowany. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
 Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana, jest zadrzewiona i zakrzewiona.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00017611/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę mieszkalną.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 28 488,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem  tysięcy  czterysta osiemdziesiąt osiem zł) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 114/1 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018  roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2850,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych  00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 2 maja 2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/wykaz_nieruchomości
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
 
Dąbrówno, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 09:47:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 09:47:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-09 11:43:30
Artykuł był wyświetlony: 103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu