ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Dąbrówno oraz sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Dąbrówno z lat 2015-2016. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-07 10:21:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-07 10:22:53 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 07.03.2017 r.
                                                                                                  
Nasz znak: DRZ.271.02.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na: Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Dąbrówno oraz sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Dąbrówno z lat 2015-2016.
 
1. Zamawiający:
     Gmina Dąbrówno
     ul. Kościuszki 21
     14-120 Dąbrówno
     Tel. (89) 647 40 87
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017 – 2020 dla Gminy Dąbrówno wraz z kompletem dokumentów formalno – prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzenia i uchwalenia (kompletnego, z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).
 • Program winien być sporządzony w formie opisowej i graficznej, w tym obszary i obiekty objęte programem wskazane na czytelnej mapie sytuacyjno – wysokościowej.
 • Program winien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku pamięci.
 • Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa:
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113 poz. 661),
- Instrukcja opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych  wydanej przez Narodowy instytut Dziedzictwa w Warszawie.
 • Opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Dąbrówno z lat 2015-2016, zgodnie z przepisami art. 87. ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Treść  powyższego sprawozdania  musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W przypadku niezatwierdzenia Programu z powodu błędów formalnych i merytorycznych, Oferent musi poprawić przedmiotowe opracowanie, aż do jego ostatecznego zatwierdzenia.
Gminny program opieki nad zabytkami powinien zawierać:
 • Podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.
 • Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce.
 • Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu.
 • Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego:
- Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy – analiza dokumentów programowych gminy.
     - Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy:
 1. Zarys historii obszaru gminy
 2. Krajobraz kulturowy
 3. Zabytki nieruchome
 4. Zabytki ruchome
 5. Zabytki archeologiczne
 6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
 7. Dziedzictwo niematerialne
- Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
- Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
- Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy
 • Ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analizę szans i zagrożeń.
 • Założenia programowe:
- Priorytety programu opieki nad zabytkami.
- Kierunki działań programu opieki.
- Zadania programu opieki.
 • Instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami.
 • Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami
 • Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami.
 • Realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków.
 • Treść programu opieki nad zabytkami musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W przypadku niezatwierdzenia Programu z powodu błędów formalnych i merytorycznych, Oferent musi poprawić przedmiotowe opracowanie, aż do jego ostatecznego zatwierdzenia.
 • Opracowanie winno uwzględniać: „Gminny Program opieki nad zabytkami –poradnik merytoryczny” wdany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w następujących ilościach:
 • 3 egzemplarze w formie drukowanej, oprawionej i zbindowanej
 • 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej w pliku o rozszerzeniu „.doc” zapisanym na nośniku pamięci przenośnej typu płyta CD, DVD lub USB – pendriv’e
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.04.2017 r.
 
4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
  Cena: waga kryterium 100%
 
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy
 
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
         Cena wskazana  w ofercie musi:
 1. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
 2. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
 1. ofertę cenową należy złożyć w terminie do 17.03.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21 do godziny 1100
  Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.02.2017
„Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Dąbrówno oraz sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Dąbrówno z lat 2015-2016”.
 Nie otwierać przed dniem 17.03.2017 r. godz. 1115
 
 1. oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy;
 2. Rezygnacja z wyboru oferty bez podania przyczyn.
8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej:
 www.bip.dabrowno.pl//Zamówienia publiczne do 30000 EUR/
 
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Piotr Machynia , 89 647 40 87, w 30,  
 
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-03-07 10:21:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-07 10:22:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 10:19:38
Artykuł był wyświetlony: 1164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu