ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2017 r.”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-03-20 11:14:16 Informacja ogłoszona dnia 2017-03-20 11:15:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 20  marca 2017 r.   
 
Nasz znak: DRZ.271.04.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
 
Na „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2017 r.”
 
1. Zamawiający:
Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel. (89) 647 40 87
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Obejmuje swym zakresem wykonanie na terenie gminy Dąbrówno koparko – ładowarką następujących rodzajów usług:
- prace ziemne związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
- prace ziemne związane z usuwaniem awarii na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych;
- oczyszczanie i pogłębianie rowów;
- prace ziemne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- załadunek i rozładunek ziemi i innych materiałów.
W przypadku awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach do prac należy przystąpić w każdym dniu tygodnia, niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia.
Do innych prac w terminach wzajemnie uzgodnionych lecz w sytuacjach pilnych, w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia.
Zamawiający wymaga, aby urządzenia niezbędne do wykonywania usług miały miejsce garażowania na terenie Gminy Dąbrówno.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2017  r.
 
3. Sposób przygotowania oferty:
     a) W ofercie należy wskazać cenę za 1 godzinę pracy koparko - ładowarki w rozbiciu na cenę netto, brutto i VAT.
b) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
c) Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.04.2017
Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2017 r.” Nie otwierać przed dniem 31.03.2017 r. godz. 11:15
 
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
e) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.                     
 
4. Miejsce i termin składania oferty:
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w  Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21
- Termin składania ofert upływa dnia  31.03.2017 r. o godz. 11:00
 
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony  internetowej:
www.bip.dabrowno.pl//Zamowienia publiczne do 30000 EUR /
 
6. Kryteria wyboru:
100 % - cena.
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
  2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
   Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
   Informacji udziela pracownik UG w Dąbrównie – Podinspektor ds. dróg, remontów i zamówień publicznych Wojciech Zakrzewski  tel. 89 647 40 87 w.15
 
Wójt
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Zakrzewski Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Zakrzewski Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 11:14:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 11:15:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 11:15:45
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu