ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowościach Stare Miasto i Leszcz". ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-17 13:06:31 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-17 13:24:17 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 
Dąbrówno, dn. 22.05.2017 r.
 
Nasz znak: DRZ.271.06.2017
 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
 
Uprzejmie informuję, że został przedłużony termin składania ofert dla projektu:
 "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowościach Stare Miasto i Leszcz" -  zapytanie ofertowe znak: DRZ.271.06.2017 (ogłoszenie ARMIR: 48/17/05/2017).
 
Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 12.06.2017 r.
 
 
Piotr Zwaliński
/-/Wójt Gminy
 
 
Dąbrówno, 17 maja  2017 roku
Nasz znak: DRZ.271.06.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Dąbrówno ogłasza zapytanie na:
"Budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowościach Stare Miasto i Leszcz"
 
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:       
Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel. (89) 647 40 87
fax: (89) 647 40 87 wew. 26
e-mail:
 
II. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2161 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wybory wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 106).
 
Zamówienie jest współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Budowa Infrastruktury Rekreacyjnej na terenie Gminy Dąbrówno w miejscowościach Stare Miasto i Leszcz” w zakresie:
     "Budowy dwóch pomostów rekreacyjno – cumowniczych"
Pomosty będą elementem infrastruktury rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności oraz do obsługi jednostek pływających, wędkarzy a także turystów chcących korzystać z kąpieli w jeziorach Dąbrowa Mała i Dąbrowa Wielka. Pomost na jeziorze Dąbrowa Wielka  w miejscowości Leszcz, zlokalizowany naprzeciwko działki nr 119/66, na działce 578; pomost na jeziorze Dąbrowa Mała  w miejscowości Stare Miasto, zlokalizowany naprzeciwko działki nr 7/6 obręb Stare Miasto na północnym brzegu jeziora Dąbrowa Mała, na działce nr 579/5. Oba pomosty oparte będą na drewnianej konstrukcji nośnej wraz z pokładem.
 
Dane ogólne pomostów w formie litery " L":
 1. długość całkowita pomostu- 20,0 m
 2. szerokość pomostu – 3,0 m
 3. powierzchnia pomostu – 60,0 m2
 4. powierzchnia gruntu pod woda zajęta pod pomost – 60,0 m2
 5. wysokość od lustra wody średniej 0,60 m
 6. rzędne góry poszycia pokładu: 166,90 m n.pm. „Kr” (pomost  na Starym Mieście) oraz 167,00 m n.p.m. "Kr" (pomost w Leszczu)
 7. poszycia pomostu w najgłębszym miejscu jest na rzędnej 2,16 m od dna jeziora.
 8. konstrukcję nośną pomostów stanowić mają  2 rzędy pali drewnianych średnicy 150 mm.
 9. pokład pomostów należy wykonać  z desek o gr. 50 mm o szerokości 15 cm i długości 1,0-3,5 m oparty na podłużnicach 70x140mm, pale należy spiąć poprzecznicami 70x140 mm.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do ich prawidłowego wykonania zgodnie z dokumentacją.
 
Szczegółowy opis stanowią załączniki:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania: Dokumentacja - zgłoszenie budowy pomostu w miejscowości Stare Miasto,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania: Dokumentacja - zgłoszenie budowy pomostu w miejscowości Leszcz
 3. Załącznik Nr 3 do zapytania: Przedmiar robót pomost Leszcz
 4. Załącznik Nr 3A  do zapytania: Przedmiar robót pomost Stare Miasto
Termin wykonania zadania: do 15.08.2017 roku
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu:    
1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania: Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.
2. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia - warunek zostanie spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, roboty budowlane polegające na: wykonaniu, co najmniej 2 pomostów o powierzchni nie mniejszej niż 45 m2 każdy, posadowionych na palach.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zrealizowanych robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem paramentów wymaganych dla każdego zadania, daty miejsca wykonania oraz z załączeniem, co najmniej 2 dokumentów,  potwierdzających należyte, zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie i ukończenie roboty.
Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonych dokumentów zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.
 
V. Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert (nazwa oraz waga):
 1. cena netto 80%,
 2. okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia podany w miesiącach od dnia odbioru końcowego 20%
2. Sposób przyznania punktacji:
            a) cena
            W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 80 punktów. Punkty w ramach kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
            Ilość przyznanych punktów = Cn: Cb x 80;
gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
b) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia podany w miesiącach
            W ramach kryterium można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punkty w ramach kryterium zostaną wyliczone wg wzoru:
            ilość przyznanych punktów = Gb: Gn x 20
            gdzie: Gb - gwarancja badana (miesiące), Gn - gwarancja najdłuższa (miesiące)
 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany 12 miesięczny okres gwarancji oferta zostanie odrzucona.
Przy obliczeniu punktów dla kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie   liczbę miesięcy ponad wymagany okres 12 miesięczny.
 
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy, który wskazał niższą cenę.
 
Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania.
 
VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą;
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa    w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w   linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
VII. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci oferty:
 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert;
VIII. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Forma dokumentów.
 
1. Oferta powinna zawierać:
 1. Dane identyfikacyjne oferenta;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
 4. Cenę oferty (netto oraz brutto, wartość podatku Vat) ujmującą wszystkie upusty cenowe;
 5. Termin ważności oferty;
 6. Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu;
 7. Termin realizacji zamówienia;
 8. Okres gwarancji.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
 1. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 2. oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu według  wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 3. wykaz zrealizowanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z referencjami
 4. parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 5. Zbiorcze zestawienie kosztów dla danej operacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 i 10  (w zależności dla której operacji jest składana oferta).
      3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 
IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwca  2017r. do godz. 10.00
1. Pisemnie (osobiście, listownie) w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta (parter) Urząd Gminy w Dąbrównie przy ul. Kościuszki 21 w Dąbrównie.
2. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona nazwą albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania tj. dokładnym adresem Wykonawcy. Kopertę należy dodatkowo oznaczyć w następujący sposób:
 
Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.06.2017
Budowa Infrastruktury Rekreacyjnej na terenie gminy Dąbrówno w miejscowościach Stare Miasto i Leszcz
Nie otwierać przed dniem 2 czerwca 2017 r. godz. 1200
 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
X. Wymaganie co do oferty cenowej.
Ceną oferty jest cena za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniająca wszystkie koszty związane z jego wykonaniem w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
XI. Sposób zapłaty:
1.Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie między stronami zawarta umowa pisemna (wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do zapytania), na podstawie, której dokonaniu odbioru końcowego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego nastąpi zapłata w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, takimi jak np. warunki atmosferyczne (opady deszczu),
2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy
3) powierzenia wykonania części zadania podwykonawcy.
 Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
XII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej www.bip.dabrowno.pl//Zamówienia publiczne do 30000 EUR/ oraz na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl
 
XIII.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Dorota Szczurowska , 89 647 40 87, wew.22,e- meil:
 
Wójt Gminy
 /-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Szczurowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Szczurowska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:06:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 13:24:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-16 12:55:28
Artykuł był wyświetlony: 688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu