ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla parku wzdłuż nasypu kolejowego w Dąbrównie.ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-19 11:59:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-19 12:06:53 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 19.05.2017 r.
 
Nasz znak: DRZ.271.7.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla parku wzdłuż nasypu kolejowego w Dąbrównie
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
 
I. Zamawiający:
Gmina Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, województwo  warmińsko-mazurskie,  tel. (089) 647-40-87, e-mail:
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena usługi na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla parku wzdłuż nasypu kolejowego w Dąbrównie. Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 mają zostać zagospodarowane następujące działki: nr 196,  nr 571/2, nr 571/8, nr 564, fragment działki nr 562, fragment działki nr 563, fragment działki nr 572, fragment działki nr 565, położone w miejscowości Dąbrówno, obręb geodezyjny Dąbrówno.
W ramach zagospodarowania przewiduje się m. in. takie elementy jak: 
- targowisko z uporządkowanymi stoiskami;
- kładki spacerowe na terenie podmokłym;
- mała architektura: ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, wyposażenie plaży, stojaki na rowery;
- zieleń – nasadzenia roślin, trawniki, łąki, itd.;
- plac zabaw;
- modernizacja/przebudowa mostka żeliwnego oraz mostka betonowego;
- taras widokowy;
- itp.
Szczegółowe rozwiązania, elementy  zagospodarowania Wykonawca będzie uzgadniał –konsultował z Sołtysem Wsi Dąbrówno oraz z Zamawiającym. Ostatecznego uzgodnienia wykonawca dokona z Zamawiającym. W toku opracowywania dokumentacji wykonawca będzie uzgadniał z zamawiającym istotne rozwiązanie projektowe, materiałowe,  kolorystykę. W ramach projektu zagospodarowania przedmiotowego terenu należy zinwentaryzować istniejące urządzenia oraz zaprojektować nowe, zinwentaryzować istniejący drzewostan wraz z gospodarką drzewostanem. Należy mieć na uwadze aby projekt uwzględniał dostępność dla osób niepełnosprawnych (bez barier) oraz zgodność z koncepcją uniwersalnego projektowania. Ponadto w ramach projektu zagospodarowania terenu należy uwzględnić tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych. Zagospodarowany teren ma być ogólnodostępny.
W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową, która ma zawierać :
  1. Dokumentacja projektowa  wraz z  wszystkimi uzgodnieniami w 4 egz. wersja papierowa. Projekt musi być zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  2. Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach - wersja papierowa.
  3. Przedmiar robót w 4 egzemplarzach - wersja papierowa.
  4. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egzemplarzach - wersja papierowa.
  5. Kompletna dokumentacja j.w. w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
Wersje elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wersji papierowej i odwrotnie.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje  uzyskanie niezbędnych map do wykonania  dokumentacji projektowej, wypisów z rejestru gruntów, wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń, zezwoleń czy  decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa, wykonanie niezbędnych badań. Przedmiot umowy obejmuje  również dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym  w Ostródzie (wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu).
 
Przedmiot umowy obejmuje  również jeżeli dla któregoś zakresu jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę - uzyskanie mapy do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów, wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, kompletu uzgodnień dokumentacji, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń, zezwoleń czy  decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa, wykonanie niezbędnych badań,  oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę.
 
Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa:
  1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129),
  3. Kosztorysy inwestorskie muszą spełniać wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.  z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
Po wykonaniu dokumentacji  wykonawca złoży zgłoszenie lub/i  wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym  w Ostródzie. Wykonawca otrzyma od zamawiającego stosowne pełnomocnictwo. Projektanci sporządzający dokumentację w czasie realizacji inwestycji będą sprawować nadzór autorski.
 
Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.
 
Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
 
Dokumentacja będąca przedmiotem umowy ,powinna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana.
 
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty podpisania umowy do:
- 31.08.2017 r.  w zakresie dokumentacji nie wymagającej pozwolenia ma budowę (zgłoszenie robót i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu)
 
- 31.10.2017 r.  gdy wymagane pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności)
 
IV. Sposób przygotowania oferty
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
b) Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2;
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług – załącznik nr 3 wraz z dołączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie, np. poświadczenie, referencje (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
 
Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.7.2017
„Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla parku wzdłuż nasypu kolejowego w Dąbrównie”. Nie otwierać przed dniem 02.06.2017 r. godz. 11:15
 
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 
d) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.        
 
V. Miejsce i termin składania oferty
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w  Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21
- Termin składania ofert upływa dnia  02.06.2017 r. o godz. 11:00
 
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony  internetowej:  www.bip.dabrowno.pl//Zamowienia publiczne do 30000 EUR /
 
VII. Kryteria wyboru
100 % - cena.
 
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
 
IX. Opis wymagań stawianych wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
        a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
        b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2  dokumentacje techniczne dotyczącej zagospodarowania terenu  wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Do każdej pozycji wykazu  należy załączyć dowody czy zostały wykonane należycie. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca zobowiązuje się również do przedłożenia referencji.
 
c)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
       Oświadczenie o powyższej treści zawarte jest w formularzu ofertowym.
 
X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Piotr Machynia, podinspektor UG w Dąbrównie, tel. 89 647-40-87 w 30, e-mail:
 
Wójt Gminy
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Machynia Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Machynia Data wprowadzenia do BIP 2017-05-19 11:59:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-19 12:06:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-06 10:45:28
Artykuł był wyświetlony: 607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu