Zapytanie ofertowe: „Dożywianie... - Zamówienia pubiczne do 30.000 € - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: „Dożywianie dzieci w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Dąbrówno wraz z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców”.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-11-30 10:21:14 Informacja ogłoszona dnia 2017-11-30 10:27:08 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dn. 30.11.2017 r.
Znak sprawy: GOPS.262.2.2017
 
Rozeznanie rynkowe
na realizację usług w zakresie „Dożywianie dzieci w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Dąbrówno wraz z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców”
 
Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
NIP: 7411067914
REGON: 004450480
Telefon/faks: (089) 647 44 68
e-mail:
 
I. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA
Nazwa przedmiotu zamówienia „Dożywianie dzieci w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Dąbrówno wraz z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców”.
Zamówienie prowadzone jest w trybie „rozeznania rynkowego” na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Z mocy art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. - dalej ustawa Pzp).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przywołanej ustawy. Na podstawie cytowanego przepisu Zamawiający jest również zwolniony z obowiązku zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów ustawy Pzp.
 
II. OZNACZENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ (CPV)
Kod główny: CPV – 55523100-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych
Kody uzupełniające:
CPV – 55524000-9 - usługi dostarczania posiłków do szkół
CPV – 55321000-6 - usługa przygotowywania posiłku
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci w formie gorących posiłków w szkołach na terenie gminy Dąbrówno wraz z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców zgodnie z wymogami ustawy z dnia  25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017r., poz. 149 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2017r., poz.1261 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 ze zm.),Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r.,poz.1154)oraz niniejszego rozeznania rynkowego. Wykonawca ma obowiązek precyzyjnego informowania o składzie potraw oraz alergenach w nich zawartych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 2. Przedmiot zamówienia dotyczy uczniów szkół, którym decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie została przyznana pomoc w formie świadczenia niepieniężnego przeznaczonego na sfinansowanie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Dąbrównie najpóźniej 2 dni przed  rozpoczęciem dożywiania.
  W 2018 roku planowana ilość uczniów korzystających z obiadów to ok. 185 uczniów:
  Szkoła Podstawowa w Dąbrównie ok. - 106 uczniów,
  Szkoła Podstawowa w Elgnowie ok. - 52 uczniów,
  Szkoła Podstawowa w Marwałdzie ok. - 27 uczniów,
  (dzieci w wieku od 5 do 16 lat) i może w trakcie okresu dożywiania ulec zmianie (zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości posiłków w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny jednostkowej posiłku.
  O każdorazowej zmianie liczby posiłków (zmniejszenie lub zwiększenie), dyrektorzy szkół zobowiązani są zgłosić Wykonawcy najpóźniej do godz. 1500 dnia poprzedzającego dostawę posiłków.
 3. Posiłki będą dostarczane przez wykonawcę w okresie nauki szkolnej od stycznia do grudnia w 2018 r. tj. ok. 180 dni szkolnych. Godziny dostarczania i wydawania  posiłków zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy w porozumieniu z Dyrektorami szkół.
 4. Posiłki jednodaniowe będą dostarczane na przemian 2 dni zupa + 2 kromki chleba, 3 dni drugie danie z surówką , 2x w tygodniu winien być obiad mięsny a raz w tygodniu ryba. Surówki powinny być urozmaicone. Warzywa drobno pokrojone lub starte na tarce. Zamawiający zastrzega, aby dzieciom nie podawano skrzydełek drobiowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym, w tym m.in. poprzez duży udział warzyw w każdym posiłku.
 5. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się z zachowaniem  odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Posiłki mają być urozmaicone i o odpowiedniej  wartości odżywczej dla danej grupy wiekowej. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności oraz podawane zgodne z wykazem wymagań, jakie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
 6. Posiłki do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce wielokrotnego użytku posiadające wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce wydawania posiłków w szkole.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania po wydawanych posiłkach. Pod pojęciem posprzątanie Zamawiający rozumie: zabranie naczyń wielokrotnego użytku a także zabranie resztek i śmieci po wydanych posiłkach.
 9. Wymagania stawiane Wykonawcy:
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca:
- powinien dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu żywności,
- powinien dysponować termosami o różnej pojemności oraz innymi pojemnikami spełniającymi wymagania przepisów dotyczących żywności,
- będzie zobowiązany do mycia i dezynfekcji termosów oraz innych pojemników służących do transportu żywności,
- Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania w pomieszczeniu gdzie wydawane będą posiłki obowiązującego jadłospisu wraz z informacją o składzie potraw oraz alergenach w nich zawartych,
- Wykonawca będzie podawał z tygodniowym wyprzedzeniem jadłospis do wiadomości dyrektorom szkół,
- Wykonawca raz w miesiącu dostarczać będzie Zamawiającemu jadłospis dekadowy ilościowy i jakościowy wraz z informacją o składzie potraw oraz alergenach w nich zawartych. Jadłospis winien obejmować okres wydawania posiłków od dnia złożenia go do Zamawiającego.
10. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także aktualne książeczki zdrowia.
11. Wykonawca pobiera i przechowuje próby pokarmowe do celów sanitarno – epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności dostarczanych posiłków w każdym czasie bez wcześniejszego informowania o tym Wykonawcę. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do jakości, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu pobranie próbek posiłków w celu ich zbadania. Koszt takich badań ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.
13. Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie oraz Dyrektorami szkół podstawowych z terenu gminy Dąbrówno.
14. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do jakości, Dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.
15. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za wykonaną usługę z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego rozeznania rynkowego.
 
IV. TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy okresu oddnia wskazanego w umowie do dnia 31.12.2018
Miejsce realizacji zamówienia:
 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno oraz ul. Powstańców 2, 14-120 Dąbrówno.
 2. Szkoła Podstawowa w Elgnowie, Elgnowo 6, 14-120 Dąbrówno.
 3. Szkoła Podstawowa w Marwałdzie, Marwałd 32, 14-120 Dąbrówno.
  Miejsce wydawania posiłków dzieciom wyznaczą Dyrektorzy poszczególnych szkół.
V. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która zapewnia: wykonanie zamówienia w sposób celowy i oszczędny, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, terminową realizację zadań z zachowaniem klauzul społecznych.
 1. Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na umowę o pracę na stanowisku pomoc kuchenna co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.  Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych  przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Wyżej wskazana osoba musi być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
 3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej o której mowa w pkt. 1 oraz do dnia podpisania umowy przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy przedstawionej Powiatowemu Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy oraz umów o pracę.
 4. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu  kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 5. Za przyczynę niezależną po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
VI. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT
Formularz rozeznania rynkowego wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem Wykonawcy (nazwa i adres) oraz należy umieścić na kopercie napis: formularz rozeznania rynkowego na realizację usług w zakresie „Dożywianie dzieci w formie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Dąbrówno wraz z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców”.
Formularz należy złożyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na w/w adres Zamawiającego.
Formularze, które wpłyną po terminie nie będą zakwalifikowane do rozeznania rynkowego.
 
VII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  FORMULARZAROZEZNANIA RYNKOWEGO
Ofertę należy przygotować na formularzu rozeznania rynkowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego rozeznania rynkowego.
Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca kryteria zawarte w pkt. V niniejszego rozeznania rynkowego.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz z rozeznania rynku – załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie – załącznik Nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik Nr 3 (parafowany na każdej stronie przez Wykonawcę).
Tylko oferta kompletna, zawierająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, sporządzone w języku polskim i podpisane przez Wykonawcę, zostanie dopuszczona do oceny.
Informacja o wyborze Wykonawcy wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania rynkowego przed wyborem wykonawcy bez podania przyczyny.
 
VIII. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. aktualny dokument  Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności – dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 2. aktualne postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, którym dowożone będą posiłki,- dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
 3. dokumenty o których mowa w pkt. V 1– 3) rozeznania rynkowego,
 4. oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4 do rozeznania rynkowego
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Marzena Marchlewska, Jolanta Tarpiłowska tel. 601683143.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Marchlewska Data wytworzenia informacji: 2017-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Marchlewska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-30 10:21:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 10:27:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-30 10:27:08
Artykuł był wyświetlony: 248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu