Zapytanie ofertowe: „Wykonanie... - Zamówienia pubiczne do 30.000 € - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: „Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku". ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-06 10:03:43 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-06 10:08:55 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 6 grudnia 2017 r.
Nasz znak: DRZ.271.15.2017
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
(Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro). W zakresie wykonania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
 
Zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 1) na wykonywanie usługi polegającej na opracowywaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku.
 
1. Zamawiający:
Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel. (89) 647 40 87
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego:
http://bip.dabrowno.pl/474/Zamowienia  publiczne do 30 000 Euro
 
3. Przedmiot zamówienia:
Oznaczenie wg CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Dąbrówno.
 1. W zakresie wykonania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 1. opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz. 1589) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowaniaterenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.z 2003 r. nr 164 poz. 1588).
 2. w skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:
  - projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej,
  - analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokół działki, której dotyczy wniosek o wydanie warunków zabudowy, sporządzony w formie graficznej i opisowej,
  - dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej terenu, dla którego sporządza się projekt decyzji.
     2. Na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy 2017 r. przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:
          - 80 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 8 decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu warunków zabudowy (częściowe zmiany decyzji, niewymagające dodatkowych uzgodnień /decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji z Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia). Powyższa ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od ilości złożonych wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe opracowane na podstawie ostatniego roku.
 1. Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązuje się być dostępny poprzez kontakt telefoniczny i mailowy w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dąbrównie tj. 7-15.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego udzielania porad i wyjaśnień w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w razie potrzeby Zamawiającego, do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, nie częściej niż 6 razy w miesiącu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 
5. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawapotwierdzone odpowiednimi dokumentami.
 4. Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat polegających na opracowywaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w ilości minimum 400 sztuk wraz z posiadanymi referencjami.
6. Miejsce i termin składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego,w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21 w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłaćdo siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem:
„Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowyi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku. Nie otwierać przed 19.12.2017 r. godz. 11.30".
 1. Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2017 r. o godz. 11.00
7. Sposób rozliczenia
Rozliczenia następować będą po wykonaniu usługi na podstawie faktury, wystawionej na GminęDąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno, NIP: 741-20-93-983. Wynagrodzenie wypłaconebędzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 
8. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
 2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno. Informacji udziela:
 1. Referent ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej Mateusz Kiszelewski pod numerem telefonu 89 647 40 87 wew.29.
 2. Referent ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych pod numerem telefonu 89 647 40 87 wew. 15
Sporządził.                                                                                                              
/-/ Dawid Sadowski                                                                                        
 
Zatwierdził.
/-/ Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Sadowski Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Sadowski Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 10:03:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 10:08:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-20 11:07:43
Artykuł był wyświetlony: 427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu