ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytaniem ofertowe: „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.” ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-03 12:59:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-03 13:01:46 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 03.01 2018 r.   
 
Nasz znak: DRZ.271.01.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
Na „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.”
1. Zamawiający:
Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel. (89) 647 40 87
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Obejmuje swym zakresem wykonanie na terenie gminy Dąbrówno koparko – ładowarką następujących rodzajów usług:
- prace ziemne związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
- prace ziemne związane z usuwaniem awarii na sieci i przyłączach wodociągowych i 
  kanalizacyjnych;
- oczyszczanie i pogłębianie rowów;
- prace ziemne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
- załadunek i rozładunek ziemi i innych materiałów.
W przypadku awarii na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach do prac należy przystąpić w każdym dniu tygodnia, niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia.
Do innych prac w terminach wzajemnie uzgodnionych lecz w sytuacjach pilnych, w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia.
Zamawiający wymaga, aby urządzenia niezbędne do wykonywania usług miały miejsce garażowania na terenie Gminy Dąbrówno.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 
3. Sposób przygotowania oferty:
  1. W ofercie należy wskazać cenę za 1 godzinę pracy koparko - ładowarki w rozbiciu na cenę netto, brutto i VAT.
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
b) Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Zapytanie ofertowe nr DRZ.271.01.2018
Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.” Nie otwierać przed dniem 17.01.2018 r. godz. 11:30
 
Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
d) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.                     
 
5. Miejsce i termin składania oferty:
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta (parter) Urzędu Gminy w  Dąbrownie przy ulicy Kościuszki 21
- Termin składania ofert upływa dnia  17.01.2018 r. o godz. 11:00
- Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.01.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 pokój nr 4
 
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony  internetowej: www.bip.dabrowno.pl//Zamowienia publiczne do 30000 EUR /
 
7.  Kryteria wyboru:
100 % - cena.
Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości końcowej podatku od towarów i usług – VAT.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
  2. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
   Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
   Informacji udziela pracownik UG w Dąbrównie – Referent ds. dróg, remontów i zamówień publicznych Dawid Sadowski  tel. 89 647 40 87 w.15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Sadowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Sadowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 12:59:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 13:01:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 14:47:44
Artykuł był wyświetlony: 227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu