ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe: "Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn: ,, Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZENIU.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-02 09:51:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-02 10:17:29 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dąbrówno, dnia 02.07.2018 r.
Znak sprawy: ZW.042.4.5.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
 
W związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej (wg podanego załącznika nr 2) na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn: ,, Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie
 
Zamawiający:
Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
tel.(89) 647-40-87
 
1. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów, umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Zamawiającego:
http://bip.dabrowno.pl/474/Zamowienia_pubiczne_do_30_000__E2_82_AC/
 
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej na budynku – 1 szt., o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie wzorem według załącznika nr 1, z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod adresem:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu#Logotypy do pobrania
 
Dalsze wymagania:
- tablica metalowa o wymiarach 80 cm x 120 cm, montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,
- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020zawarte w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020),
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,
- zamówienie obejmuje dostawę i montażtablicy w miejscu realizacji projektu, wskazanym przez Zamawiającego na zewnątrz budynku,
- materiał z którego ma być wykonana tablica musi być trwały, estetyczny i odporny na zjawiska atmosferyczne przez okres minimum 5 lat.
 
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od zlecenia realizacji zamówienia.
4. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Elgnowie 6,
14-120 Dąbrówno
 
5. Oferta wykonawcy musi zawierać:
-wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
-oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące zał. nr 3 do zapytania ofertowego,
w formie pisemnej, w języku polskim.
 
6. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrównie przy ulicy Kościuszki 21 – Biuro Obsługi Interesanta (parter) lub przesłać do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa)
2) Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2018 r., o godz. 1100
3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lipca 2018 r., o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Dąbrówno pokój nr 14.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Zapytanie ofertowe nr …………….
„Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”
Nie otwierać przed dniem 10 lipca  2018 r., godz. 1130
 
 
 
 
 
 
Tak zaadresowana i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 
5) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się z pośród innej korespondencji.
 
8. Sposób rozliczania:
- Rozliczenia nastąpi po zakończeniu realizacji  zamówienia na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, wystawionej na Gminę Dąbrówno ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, NIP: 741-20-93-983; Urząd Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno. Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury lub rachunku przez Wykonawcę.
 
9. Kryteria i sposób wyboru oferty:
- Cena za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT). Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy.
2) Rezygnację z wyboru oferty bez podania przyczyn.
 
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
-Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
Informacji udzielają:
-Zastępca Wójta Pani Dorota Szczurowska tel. 89 647-40-87 w.22
 
Wójt Gminy Dąbrówno
                                 /-/  Piotr Zwaliński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Szczurowska Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Szczurowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 09:51:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 10:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 11:15:35
Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu