ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała budżetowa 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-08 11:05:21 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-08 11:14:17 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/249/17
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 21 grudnia 2017 roku
 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r.
                                                                           
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218,  art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237,  art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w wysokości 22.181.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:  dochody bieżące w wysokości           20.400.159,23 zł,
             dochody majątkowe w wysokości       1.780.940,77 zł.
 
§ 2
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  22.795.600,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr  2
        z tego:  wydatki bieżące w wysokości           19.813.558,00 zł,
                    wydatki majątkowe w wysokości        2.982.042,00 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości  2.982.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.536.570,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 2. zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3
 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 614.500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
          1) kredytów w kwocie 614.500,00 zł.
 
§ 4
 
Przychody budżetu w wysokości 861.500,00 zł, rozchody w wysokości 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 5
 
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -  1.000.000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 614.500,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 247.000,00 zł,
§ 6
 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
 
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r.  poz. 519 z późn. zm.)
 1. dochody w wysokości    11.700,00 zł,
 2. wydatki w wysokości     11.700,00 zł.
§ 8
 
Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 318.156,15 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 318.156,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 9
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
 
§ 10
 
Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 11
 
1.  Rezerwa ogólna wynosi   27.000,00 zł,
2.  Rezerwa celowa wynosi  59.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
 
§ 12
 
1.  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2.  Ponadto upoważnia się Wójta do:
 1. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
          a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem  wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
          b) dokonywania zmian w palnie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
 1. przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów  i wydatków nimi finansowanych,
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
§ 13
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
      § 14
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Żarczyńska Data wytworzenia informacji: 2017-12-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Żarczyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 11:05:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 11:14:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 08:39:32
Artykuł był wyświetlony: 752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu