ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 11:45:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Or.0050.1.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Nr Or.0050.2.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów.
Nr Or.0050.3.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów.
Nr Or.0050.4.2018 w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów, wynikającego z Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno Nr Or.0050.70.2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
Nr Or.0050.5.2018 w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wynikającego z Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno Nr Or.0050.35.2016 z dnia 04 maja 2017 r.
Nr Or.0050.6.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.7.2018 w sprawie uprawnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.8.2018 o uchyleniu zarządzenia nr Or.0050.111a.2017 z dnia 28 grudnia 2017.
Nr Or.0050.9.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Nr Or.0050.10.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 lutego 2018 roku.
Nr Or.0050.11.2018 w sprawie  zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z terenu Gminy Dąbrówno na 2018 rok.
Nr Or.0050.12.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego.
Nr Or.0050.13.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 211/1, położonej w miejscowości Marwałd, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.14.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.01.2018 (dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.”.
Nr Or.0050.15.2018 w sprawie
Nr Or.0050.16.2018 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.16a.2018 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku.
Nr Or.0050.17.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.18.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”
Nr Or.0050.19.2018 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i innych dokumentów w imieniu Wójta Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.20.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.21.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.22.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.23.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 5/93 położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.24.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości dla projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 09.03.00 „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 09.03.04 „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”, na podstawie umowy nr  RPWM.09.03.04-28-0026/17-00
Nr Or.0050.25.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 132/1 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.26.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.27.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 5/90 położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.28.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020
Nr Or.0050.29.2018 w sprawie zmiany składu osobowego stałego dyżuru w Urzędzie Gminy  Dąbrówno.
Nr Or.0050.30.2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na podstawie umowy nr  RPWM.09.03.04-28-0026/17-00.
Nr Or.0050.31.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 62/17 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.32.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.33.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.34.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadania publicznego na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku .
Nr Or.0050.36.2018 w sprawie
Nr Or.0050.37.2018 o uchyleniu zarządzenia nr Or.0050.10.2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
Nr Or.0050.38.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 111 o pow. 0,50 ha w obrębie geodezyjnym Leszcz.
Nr Or.0050.39.2018 w sprawie
Nr Or.0050.40.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r. i przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.41.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Elgnowie”.
Nr Or.0050.42.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.43.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.03.2018 (dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) na wykonanie „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.”
Nr Or.0050.44.2018 w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Dąbrówno przy Wójcie Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.45.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
Nr Or.0050.45a.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.46.2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno  w 2018 roku.
Nr Or.0050.47.2018 w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2017 roku.
Nr Or.0050.48.2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2017 rok.
Nr Or.0050.49.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.50.2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.51.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r. i przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.52.2018 w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.
Nr Or.0050.52a.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.53.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Bartki, gmina Dąbrówno w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemy oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.
Nr Or.0050.54.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dąbrówno w roku 2018.
Nr Or.0050.55.2018 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.56.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku.
Nr Or.0050.57.2018 w sprawie opracowania „Planu ochrony zabytków Gminy Dąbrówno na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”.
Nr Or.0050.58.2018 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr Or.0050.59.2018 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Nr Or.0050.60.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycia mienia komunalnego ruchomego Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.61.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ruchomego mienia komunalnego, należącego do Gminy Dąbrówno w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr Or.0050.62.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury.
Nr Or.0050.63.2018 w sprawie przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.64.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Dąbrówno pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
Nr Or.0050.65.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ‘’Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie’’.
Nr Or.0050.66.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.67.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.73.2018
Nr Or.0050.87.2018
Nr Or.0050.88.2018
Nr Or.0050.91.2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:45:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 09:26:43
Artykuł był wyświetlony: 2306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu