ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 11:45:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Or.0050.1.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Nr Or.0050.2.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów.
Nr Or.0050.3.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów.
Nr Or.0050.4.2018 w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu zasiłków dla opiekunów, wynikającego z Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno Nr Or.0050.70.2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
Nr Or.0050.5.2018 w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wynikającego z Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno Nr Or.0050.35.2016 z dnia 04 maja 2017 r.
Nr Or.0050.6.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektorów szkół do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.7.2018 w sprawie uprawnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań.
Nr Or.0050.8.2018 o uchyleniu zarządzenia nr Or.0050.111a.2017 z dnia 28 grudnia 2017.
Nr Or.0050.9.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
Nr Or.0050.10.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 lutego 2018 roku.
Nr Or.0050.11.2018 w sprawie  zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z terenu Gminy Dąbrówno na 2018 rok.
Nr Or.0050.12.2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego.
Nr Or.0050.13.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 211/1, położonej w miejscowości Marwałd, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.14.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.01.2018 (dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) „Świadczenie usług koparko - ładowarką na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.”.
Nr Or.0050.15.2018 w sprawie
Nr Or.0050.16.2018 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.16a.2018 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanych do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku.
Nr Or.0050.17.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.18.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie”
Nr Or.0050.19.2018 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej oraz do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i innych dokumentów w imieniu Wójta Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.20.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.21.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.22.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.23.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 5/93 położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.24.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości dla projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 09.03.00 „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 09.03.04 „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej”, na podstawie umowy nr  RPWM.09.03.04-28-0026/17-00
Nr Or.0050.25.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 132/1 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.26.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.27.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki Nr 5/90 położonej w miejscowości Wierzbica, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.28.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020
Nr Or.0050.29.2018 w sprawie zmiany składu osobowego stałego dyżuru w Urzędzie Gminy  Dąbrówno.
Nr Or.0050.30.2018 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów” dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz zakup wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na podstawie umowy nr  RPWM.09.03.04-28-0026/17-00.
Nr Or.0050.31.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 62/17 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.32.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.33.2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia  części działki Nr 8/52 położonej w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno.
Nr Or.0050.34.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadania publicznego na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku .
Nr Or.0050.36.2018 w sprawie
Nr Or.0050.37.2018 o uchyleniu zarządzenia nr Or.0050.10.2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
Nr Or.0050.38.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 111 o pow. 0,50 ha w obrębie geodezyjnym Leszcz.
Nr Or.0050.39.2018 w sprawie
Nr Or.0050.40.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r. i przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.41.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenia zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Elgnowie”.
Nr Or.0050.42.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.43.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DRZ.271.03.2018 (dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) na wykonanie „Profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 r.”
Nr Or.0050.44.2018 w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Dąbrówno przy Wójcie Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.45.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.
Nr Or.0050.45a.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.46.2018 w sprawie w sprawie ogłoszenia o naborze na  członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno  w 2018 roku.
Nr Or.0050.47.2018 w sprawie sprawozdania rocznego o kształtowaniu się WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2017 roku.
Nr Or.0050.48.2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2017 rok.
Nr Or.0050.49.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.50.2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.51.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r. i przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.52.2018 w sprawie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej.
Nr Or.0050.52a.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.53.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki mienia komunalnego, położonej w miejscowości Bartki, gmina Dąbrówno w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemy oraz ogłoszenia wykazu przedmiotowej nieruchomości.
Nr Or.0050.54.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Dąbrówno w roku 2018.
Nr Or.0050.55.2018 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.56.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na wykonanie zadań publicznych na terenie Gminy Dąbrówno w 2018 roku.
Nr Or.0050.57.2018 w sprawie opracowania „Planu ochrony zabytków Gminy Dąbrówno na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”.
Nr Or.0050.58.2018 w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr Or.0050.59.2018 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Nr Or.0050.60.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycia mienia komunalnego ruchomego Gminy Dąbrówno.
Nr Or.0050.61.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży ruchomego mienia komunalnego, należącego do Gminy Dąbrówno w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr Or.0050.62.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury.
Nr Or.0050.63.2018 w sprawie przeniesienia planów wydatków.
Nr Or.0050.64.2018 w sprawie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Dąbrówno pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.
Nr Or.0050.65.2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ‘’Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Elgnowie’’.
Nr Or.0050.66.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.
Nr Or.0050.67.2018 w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr Or.0050.73.2018
Nr Or.0050.87.2018
Nr Or.0050.88.2018
Nr Or.0050.100.2018
Nr Or.0050.101.2018
Nr Or.0050.105.2018
Nr Or.0050.107.2018
Nr Or.0050.115.2018
Nr Or.0050.116.2018
Nr Or.0050.117.2018
Nr Or.0050.118.2018
Nr Or.0050.119.2018
Nr Or.0050.123.2018
Nr Or.0050.124.2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 11:45:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 11:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 13:28:55
Artykuł był wyświetlony: 3040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu