Podatek od nieruchomości - Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości

Wydział: Podatki

Ogłoszono dnia: 2011-12-29 12:02:35

Termin załatwienia

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 rok przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne: 31 stycznia 2014 rok - deklaracja na rok podatkowy Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku - 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Deklarację należy sporządzić na formularzu według ustalonego wzoru ( załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/120/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych). Podatek należy naliczyć zgodnie z uchwałą Nr XXIX/254/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek gminy NR 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001 BS Olsztynek w ratach do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Osoba kontaktowa

Barbara Maruszewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

(89) 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

b.maruszewska@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

    - właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

    - użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

    - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

    - posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części , albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości

   1. Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.

   2. Dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

   3. Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów.

Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:

   1. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania ( druk- informacja w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego),

   2. deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

UWAGA:

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności
Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia:

    - 15 marca,
    - 15 maja,
    - 15 września,

    - 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu gminy , w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Pliki do pobrania:

1. INFORMACJA (załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/120/11) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, (OBOWIĄZUJĄCY w 2015r.)

2. DEKLARACJA (załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/120/11) na podatek od nieruchomości, (OBOWIĄZUJĄCY w 2015r.)

3. INFORMACJA (załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/86/15) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, (OBOWIĄZUJĄCY w 2016r.)

4. DEKLARACJA (załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/86/15) na podatek od nieruchomości, (OBOWIĄZUJĄCY w 2016r.)

5. UCHWAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obowiązujących od 1 stycznia 2015r.)

6. UCHWAŁA w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (OBOWIAZUJĄCA w 2015r.)

7. Uchwała Nr XIV/79/15 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),

2. Uchwała Nr XI/104/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

3. Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 września 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

4. Uchwała Nr XII/120/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych,

5. Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2011-12-29 08:39:22
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maruszewska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-29 08:39:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2011-12-29 12:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2016-01-07 13:04:05
Artykuł był wyświetlony: 5847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu