Podatek rolny - Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek rolny

Szczegóły informacji

Podatek rolny

Wydział: Podatki

Ogłoszono dnia: 2011-12-29 11:55:32

Termin załatwienia

.

Osoba kontaktowa

Barbara Maruszewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

(89) 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

b.maruszewska@dabrowno.pl

Sposób załatwienia

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym, podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, sporządzone według ustalonego wzoru:
● informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (załącznik nr 1 do uchwały – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)
● deklaracje na podatek rolny (osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę (załącznik nr 3 do uchwały – deklaracja na podatek rolny).

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne , osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
● właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
● użytkownikami wieczystymi gruntów,
● posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Co uważa się za gospodarstwo rolne?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
Jak liczmy podatek?
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Dąbrówno jest w III okręgu podatkowym);
● dla gruntów gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
● dla pozostałych gruntów - 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15września i 15 listopada.
Dla osób fizycznych podatek rolny na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, z zastrzeżeniem ust. 10, który stanowi, że jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Pliki do pobrania:

1. INFORMACJA w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IN-R-L-1(załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/15) – druk obowiązujący w roku 2016).

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 (załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/86/15) druk obowiązujący w roku 2016).

3. KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Miejsce odbioru

pokój nr 2

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. 2013 poz. 1381),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U.Nr 143 poz. 1614),

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski z 2015roku, poz. 1025),

4. Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rocznik 2015, poz.4708.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Żyłka Data wytworzenia informacji: 2011-12-29 09:55:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Maruszewska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-29 09:55:00
Wprowadził informację do BIP: Artur Żyłka Data udostępnienia informacji: 2011-12-29 11:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Daniel Drobisz Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 12:22:31
Artykuł był wyświetlony: 4053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu