ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie za wykształcenie ucznia młodocianego

Kadry

FORMULARZE

Ewidencja Ludności

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza

Komunikat

Ewidencja Ludności

Nowe dowody osobiste i ewidencja ludności

Dowody Osobiste

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Opłata targowa

Podatki

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzonego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Podatek leśny

Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatki

Podatek od środków transportowych

Podatki

Podatek rolny

Podatki

Prawo pierwokupu

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przygotowanie umów użyczenia

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przyznanie mieszkania komunalnego

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Sporządzenie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Ulgi w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

Podatki

Uznanie dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów

Ochrona Środowiska

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Ewidencja Ludności

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona Środowiska

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie dowodu osobistego

Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat.

Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia lub utraty

Dowody Osobiste

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych

Dowody Osobiste

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Działalność Gospodarcza

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej i cywilnej

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie zaświadczenia o zaginęciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Ewidencja Ludności

Wymiana i unieważnienie dowodów osobistych

Dowody Osobiste

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Ewidencja Ludności

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Ewidencja Ludności

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Ewidencja Ludności

Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziału w nieruchomościach Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Działalność Gospodarcza

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu