ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dofinansowanie za wykształcenie ucznia młodocianego

Kadry

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Opłata targowa

Podatki

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Podatek leśny

Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatki

Podatek od środków transportowych

Podatki

Podatek rolny

Podatki

Prawo pierwokupu

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przygotowanie umów użyczenia

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Przyznanie mieszkania komunalnego

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Sporządzanie aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Ulgi w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych

Podatki

Uznanie dziecka pozamałżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów

Ochrona Środowiska

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Stanowisko ds. Wodno-Kanalizacyjnych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona Środowiska

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Działalność Gospodarcza

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zatwierdzenie projektów podziału nieruchomości

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziału w nieruchomościach Gminy Dąbrówno w drodze bezprzetargowej

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Działalność Gospodarcza

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność Gospodarcza

Zmiana imienia ( imion) dziecka- noworodka

Urząd Stanu Cywilnego
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu