ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SG.2110.4.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy w Dąbrównie

Miejsce pracy: Dąbrówno

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Dąbrównie

Data udostępnienia: 2017-05-15

Ogłoszono dnia: 2017-05-15 przez Grażyna Halkiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-05-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: SG.2110.4.2017

Zlecający: Urząd Gminy Dąbrówno

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 2. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 3. znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks postepowania administracyjnego, prawo budowlane, o drogach publicznych, o ruchu drogowym, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych,
 4. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie o kierunku (specjalności) budownictwo w zakresie budowy i eksploatacji dróg, ogólnobudowlane, zagospodarowanie przestrzenne, geodezja i kartografia,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub innych firmach działających w zakresie realizacji podobnych zadań jak na stanowisku,
 3. znajomość obsługi pakietu MS Office,
 4. obowiązkowość, sumienność, kreatywność i komunikatywność,
 5. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 6. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, zgodnie i  na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Realizacja zadań w zakresie załatwiania spraw dotyczących planowania, realizacji i utrzymania oświetlenia miejsc publicznych i dróg stanowiących własność gminy.
 3. Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych.
 4. Dokonywanie kontroli dróg na terenie Gminy Dąbrówno i ustalanie zakresu remontów dróg gminnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania remontów dróg gminnych.
 6. Odbiór wykonanej dokumentacji pod kontem zakresu zlecenia oraz rozwiązań technicznych.
 7. Składanie wniosków o dotacje na środki krajowe i środki z UE w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych.
 8. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 9. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 10. Regulowanie spraw własnościowych dróg gminnych - prowadzenie spraw z zakresu zamiany, oddania w użyczenie, w dzierżawę lub bezpłatne przekazanie gminie gruntów pod drogi oraz wykup gruntów pod ścieżki rowerowe, chodniki bądź drogi gminne.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania zimowego dróg, w tym: przygotowanie planu odśnieżania dróg gminnych, przygotowanie procedury ofertowej dot. odśnieżania dróg gminnych, czuwanie nad prawidłowym odśnieżaniem, oraz planowanie środków w budżecie na to zadanie.
 12. Przygotowywanie projektów decyzji wójta gminy na zajęcie pasa drogowego, zjazdu z drogi gminnej.
 13. Zgłaszanie projektów zmiany organizacji ruchu drogowego i załatwianie spraw w zakresie oznakowania dróg i ulic.
 14. Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych remontów dróg w zakresie:
  - zgodności z zasadami wiedzy technicznej,
  - zgodności wbudowanych materiałów.
 15. Czuwanie nad terminowością i jakością nadzorowanych robót drogowych oraz zgodnością z ustalonym zakresem, w tym:
  - udział w dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych robót,
  - rozliczanie pod względem materiałowym i sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym,
  - nadzorowanie robót drogowych w zakresie bieżącego utrzymania, wykonywanych siłami własnymi urzędu.
 16. W zakresie zamówień publicznych:
  - przygotowywanie i prowadzenie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych – postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in.: przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, badanie i ocena ofert, udział w negocjacjach z wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych,
  - zapewnienie obsługi proceduralnej i formalno-prawnej oraz prowadzenie całości dokumentacji niezbędnej i wymaganej przepisami prawa,
  - przygotowywanie propozycji umów we współpracy z radcą prawnym i właściwymi wydziałani lub pracownikami merytorycznymi urzędu oraz nadzór nad ich podpisaniem,
  - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  - sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 17. Prowadzenie spraw zakresie remontów budynków będących w zarządzie gminy:
  - kwalifikowanie obiektów do remontu, opracowywanie planów remontów i ustalanie zakresu robót,
  - współdziałanie z projektantami w przygotowaniu projektów technicznych i innych opracowań projektowych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia remontu,
  - organizowanie prac remontowych i nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem,
  - rozliczanie remontów i sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym.
 18. Prowadzenie magazynu materiałów budowlanych i ich rozliczanie.
 19. Sprawowanie pieczy nad archiwizacją wytworzonej na stanowisku dokumentacji wraz z jej przygotowaniem do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie przy ul. Kościuszki 21.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. W zależności od potrzeb konieczność świadczenia pracy poza stałym miejscem zatrudnienia (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne).
 4. Kontakty wewnętrzne w ramach urzędu i zewnętrzne wynikające z potrzeby prawidłowego funkcjonowania stanowiska.
 5. Obsługa urządzeń biurowych

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

przekracza 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane uprawnienia,
 4. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, oraz ukończenie kursów i szkoleń.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postepowania o naborze, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-29 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:
1. składać  do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  (w Biurze Obsługi Interesanta);
lub
2. przesłać pocztą do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: jak w pkt 1.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nadawcy i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. Dróg, Remontów i Zamówień Publicznych”.
 
Dodatkowych informacji udziela Grażyna Halkiewicz - Sekretarz Gminy (pok. Nr 6) lub telefonicznie pod numerem 89 6474087 wew. 17.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
 1. I etap Konkursu – w dniu  30 maja  2017 r. godz. 9:00 - weryfikacja i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów.
 2. II etap Konkursu – w dniu 8 czerwca mara 2017 r. godz. 10:00 - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których oferty spełniają  wymogi formalne określone w ogłoszeniu
  o naborze.
2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
4. Informacja, o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP urzędu na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
6. Dokumenty pięciu najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście.
7. W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty będą odbierane osobiście lub odesłane do ich nadawcy, po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Halkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Halkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 17:57:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 18:00:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 14:24:38
Artykuł był wyświetlony: 847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu