Referent ds. Gospodarki Komunalnej i... - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Gminy w Dąbrównie
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SG.2110.6.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Miejsce pracy: Dąbrówno

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Dąbrównie

Data udostępnienia: 2017-11-08

Ogłoszono dnia: 2017-11-08 przez Grażyna Halkiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-11-23 15:00:00

Nr ogłoszenia: SG.2110.6.2017

Zlecający: Urząd Gminy Dąbrówno

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 1. spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.,
 2. wykształcenie co najmniej średnie,
 3. minimum 2 lata stażu pracy,
 4. znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym; Kodeku postepowania administracyjnego; ustawy o gospodarce nieruchomościami; o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami; Prawo geodezyjne i kartograficzne; instrukcję kancelaryjną; o ochronie danych osobowych.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 1. znajomość obsługi pakietu MS Office,
 2. obowiązkowość i sumienność,
 3. kreatywność i inicjowanie zmian,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego oraz przygotowywanie okresowych informacji o stanie mienia komunalnego.
 2. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy, w tym:
 • ewidencjonowanie zasobów mieszkaniowych,
 • wymiar czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych, programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,
 • realizowanie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 • sprawowanie nadzoru administratora zasobów mieszkaniowych w zakresie polityki remontowej, stanu technicznego i eksploatacji budynków oraz okresowej oceny utrzymania zasobów we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz zachowania bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem świadectwa energetycznego budynku.
 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, przygotowywanie dokumentów do ich zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienie, najem, trwały zarząd.
 2. Organizowanie przetargów na zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatu szacunkowego.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do zbycia nieruchomości lub ich nabycia przez gminę.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za nieruchomości oraz aktualizacja  opłat.
 6. Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości i ustaleniem przebiegu granic.
 8. Przygotowywanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych oraz do wprowadzeni w nich zmian.
 9. Przygotowywanie wniosków i zaświadczeń o wpis lub wykreślenie hipoteki.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, prawem pierwokupu, oraz scalaniem i wymianą gruntów.
 11. Sporządzanie projektów umów w zakresie gospodarki mieniem gminnym, prowadzenie rejestru umów oraz sprawowanie kontroli ich wykonania.
 12. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dąbrówno.
 13. Sporządzanie deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości w zakresie mienia komunalnego.
 14. Naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 15. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków należących do zadań gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych, numeracji nieruchomości, w tym prowadzenie rejestru i jego aktualizacja oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku umieszczania i utrzymania w należytym stanie technicznym tabliczek z nazwami ulic, placów i numerów nieruchomości.
 17. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, zarządzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych.
 18. Prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i sprawowaniem opieki nad cmentarzami wojennymi.
 19. Planowanie, organizowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 20. Opracowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie przy ul. Kościuszki 21.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. W zależności od potrzeb konieczność świadczenia pracy poza stałym miejscem zatrudnienia (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne).
 4. Kontakty wewnętrzne w ramach urzędu i zewnętrzne z wykonawcami robót i innymi urzędami.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

przekroczył 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, oraz ukończonych kursów i szkoleń.
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania o naborze, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-23 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:
 
1. składać  do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno (w Biurze Obsługi Interesanta);
lub
2. przesłać pocztą do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: jak w pkt 1.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nadawcy i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej”.
 
Dodatkowych informacji udziela Grażyna Halkiewicz - Sekretarz Gminy (pok. Nr 6) lub telefonicznie pod numerem 89 6474087 wew. 18.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
 • I etap Konkursu – w dniu   24 listopada 2017 r. godz. 10:00 - weryfikacja i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów.
 • II etap Konkursu – w dniu 04 grudnia 2017 r. godz. 10:00 - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których oferty spełnią  wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze – obecność kandydata obowiązkowa, nieobecność kandydata spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
 3. Informacja, o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP urzędu na stronie internetowej bip.dabrowno.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
 5. Dokumenty pięciu najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście.
 6. W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty będą odbierane osobiście lub odesłane do ich nadawcy, po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Halkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Halkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:14:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 10:18:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-05 17:46:25
Artykuł był wyświetlony: 1135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu