ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/GOPS/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie

Miejsce pracy: Dąbrówno

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie

Data udostępnienia: 2018-01-11

Ogłoszono dnia: 2018-01-11 przez Marzena Marchlewska

Termin składania dokumentów: 2018-01-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/GOPS/2018

Zlecający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 2. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy, prawa podatkowego;
 4. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych; alimentacyjnych, wychowawczych;
 5. umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 6. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 8. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków przyznawanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej;
 9. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 10. wysoka kultura osobista;
 11. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 12. umiejętność skutecznego porozumiewania się;
 13. dyspozycyjność;
 14. samodzielność, kreatywność, odporność na stres,
 15. dobry stan zdrowia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki:
 1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:
          1) dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia,
          2) instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji i kontroli  druków ścisłego zarachowania, przeprowadzania i rozliczania  inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi,
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.
 2. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki, w tym:
          1) opracowanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
          2) wnioskowanie do Kierownika jednostki o zarządzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z tym harmonogramem,
          3) przygotowanie projektów zarządzeń Kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki, rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rozrachunkowych.
 1. Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań z działalności jednostki.
 4. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki.
 5. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych.
 6. Czuwanie  nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem.
II. w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki:
 1. Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Kierownikowi jednostki.
 2. Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie Kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków.
 3. Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków.
 4. Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym.
 5. Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych.
 6. Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 9. Zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
 10. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – sprawdzanie list płac, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 11. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 12. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 13. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 14. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 15. Powadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 16. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
 17. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie przy ul. Agrestowej 2.
 2. Praca w wymiarze 1 etatu w dniach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00  w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy, praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. opinie, referencje,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-22 15:00:00
b. Sposób:
 1. składać do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie (pokój nr 3) , ul Agrestowa 2, 14-120 Dąbrówno.
lub
 1. przesłać pocztą do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: jak w pkt 1. 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nadawcy i z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Główny księgowy”.

VII. Informacje dodatkowe:

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
Dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczenie o niekaralności.
Informacja, o wyniku naboru będzie upowszechniona przez opublikowanie w BIP na stronie internetowej: www.bip.dabrowno.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Marchlewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Marchlewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 10:07:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 13:19:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-26 10:16:30
Artykuł był wyświetlony: 722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu