ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SG.2110.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. Dochodów

Miejsce pracy: Dąbrówno

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Dąbrównie

Data udostępnienia: 2018-02-13

Ogłoszono dnia: 2018-02-13 przez Grażyna Halkiewicz

Termin składania dokumentów: 2018-02-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: SG.2110.1.2018

Zlecający: Urząd Gminy Dąbrówno

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
 2. wykształcenie  średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. minimum 2 letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów o samorządzie gminnym; o pracownikach samorządowych; o finansach publicznych; o rachunkowości; Instrukcji Kancelaryjnej; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej i pracy w środowisku sieciowym,
 2. znajomość programów księgowych,
 3. znajomość obsługi generatora wniosków aplikacyjnych,
 4. komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność i samodzielność,
 5. umiejętność pracy w zespole.
 6. dyspozycyjność,
 7. umiejętność analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem:
 • merytorycznym,
 • rachunkowym,
 • formalno prawnym,
  oraz przygotowywanie dokumentów do wypłat gotówkowych i przelewów.
 1. Przygotowywanie dokumentów do księgowania poprzez ich chronologiczne układanie według  wyciągów bankowych  oraz właściwe ich dekretowanie.
 2. Ewidencjonowanie dokumentów w księdze głównej /księgowanie syntetyczne/ oraz uzgadnianie zgodności stanu kont z wyciągami bankowymi.
 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów Urzędu Gminy.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji.
 5. Prowadzenie rejestru informacji dotyczących wysokości wnoszonych opłat eksploatacyjnych przez przedsiębiorców.
 6. Bieżące monitorowanie wpływów opłat eksploatacyjnych oraz informacji od przedsiębiorców o wydobytej kopalinie.
 7. Kontrola poprawności naliczanych opłat eksploatacyjnych oraz terminowości ich wpływów do budżetu gminy.
 8. Przygotowywanie i dekretowanie dokumentów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (np. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wybory, itp.
 9. Ewidencja dochodów budżetu państwa i przekazywanie ich na rachunek budżetu gminy.
 10. Sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw.
 11. Przygotowywanie projektów zaświadczeń i decyzji z zakresu zadań realizowanych na stanowisku.
 12. Uczestniczenie w spisach i badaniach na rzecz GUS.
 13. Przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 14. Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązu7jacymi w tym zakresie przepisami prawa i określonymi procedurami w urzędzie.
 15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przygotowywanie materiałów i informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska.
 16. Obsługa generatora wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów.
 17. Prowadzenie kontroli wewnętrznej na zajmowanym stanowisku, przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie samooceny przestrzegania tych procedur.
 18. Monitorowanie i ocena funkcjonowania kontroli wewnętrznej na zajmowanym stanowisku.
 19. Identyfikacja i analiza ryzyka w zakresie prowadzonych spraw na zajmowanym stanowisku.
 20. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie stanowiska.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie przy ul. Kościuszki 21.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Kontakty wewnętrzne w ramach urzędu i zewnętrzne wynikające z potrzeby prawidłowego funkcjonowania stanowiska.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

przekroczył 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
 6. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania o naborze, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-27 15:00:00
b. Sposób:
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Dokumenty przedkładane przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:
1. składać  do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno  (w Biurze Obsługi Interesanta);
lub
2. przesłać pocztą do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: jak w pkt 1.
 
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach,z oznaczeniem nadawcy i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent ds. Dochodów”.
 
Dodatkowych informacji udziela Grażyna Halkiewicz - Sekretarz Gminy (pok. Nr 6) lub telefonicznie pod numerem 89 6474087 wew. 17.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:
 1. I etap Konkursu – w dniu 28 lutego  2018 r. godz. 10:00 - weryfikacja i formalna analiza dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów.
 2. II etap Konkursu – w dniu 09 marca 2018 r. godz. 10:00 - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, których oferty spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu
  o naborze.
 1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
 3. Informacja, o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP urzędu na stronie internetowej: www.bip.dabrowno.pl
 4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
 5. Dokumenty pięciu najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście.
 6. W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty będą odbierane osobiście lub odesłane do ich nadawcy, po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Halkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Halkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:02:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:05:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 09:16:25
Artykuł był wyświetlony: 1177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu