ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

STATUT 
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY DĄBRÓWNO
 
Rozdział 1
 
§ 1
 
Statut określa cele, zasady działania oraz tryb wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, zwanej w dalszej części niniejszego statutu „Młodzieżową Radą”.
 
§ 2
 
Młodzieżowa Rada działa na podstawie art. 5b ust 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie niniejszego statutu.
 
§ 3
 1. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Dąbrówno.
 2. Młodzieżowa Rada jest organem konsultacyjnym dla organów  Gminy Dąbrówno.
 3. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych, wybieranych zgodnie z zasadami i trybem, określonym w Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
 4. Za pełnienie swej funkcji radni nie otrzymują wynagrodzenia ani diet.
 5. Młodzieżowa Rada nie może być związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
 6. Rada nie posiada osobowości prawnej.
§ 4
 1. Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów.
 2. W wyjątkowych okolicznościach Rada Gminy Dąbrówno może podjąć uchwałę o skróceniu lub wydłużeniu kadencji Rady.
 3. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem  w organach samorządu terytorialnego.
§ 5
 1. Terenem działania Młodzieżowej Rady jest Gmina Dąbrówno, nie wyłącza to możliwości współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno.
 3. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią prostokątną z napisem „Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno”.
Rozdział 2
Cele i środki działania
 
§ 6
 1. Podstawowymi celami i zadaniami Młodzieżowej Rady są:
  1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie szeroko pojętej aktywności młodych ludzi w Gminie Dąbrówno,
  2. kształtowanie poczucia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia w środowisku oraz kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej poprzez włączenie się do działań samorządowych,
  3. kształtowanie postaw patriotycznych i kulturalnych wśród młodzieży,
  4. promowanie i rozwój idei demokratycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności lokalnej,
  5. reprezentowanie postaw oraz potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz gminy, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji zewnętrznych,
  6. działanie na rzecz współpracy młodzieży z organizacjami społecznymi i kulturalnymi,
  7. inicjowanie współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
  8. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieżowych,
  9. tworzenie propozycji aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,
  10. promowanie kultury dyskusji i wypowiedzi.
 2. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:
  1. reprezentowanie młodzieży wobec organów samorządowych oraz władzy szkolnej.
  2. ułatwianie młodzieży kontaktu z urzędami, instytucjami i organizacjami,
  3. współpracę z Radą Gminy Dąbrówno, Wójtem Gminy Dąbrówno oraz pracownikami samorządowymi,
  4. współpracę z samorządami uczniowskimi szkół, nauczycielami oraz organizacjami młodzieżowymi,
  5. organizowanie spotkań i debat młodzieży z radnymi Rady Gminy Dąbrówno, przedstawicielami Urzędu Gminy w Dąbrównie, a także organizacji i instytucji kulturalnych i społecznych,
  6. podejmowanie działań promujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej i życia publicznego wśród młodzieży oraz aktywny udział młodzieży w życiu społecznym,
  7. postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży,
  8. zgłaszanie wniosków w zakresie aktów prawnych dotyczących młodzieży w Gminie Dąbrówno,
  9. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla młodzieży,
  10. inicjowanie i organizowanie dyskusji związanych z zagrożeniami społecznymi,
  11. propagowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju, promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki w gminie,
  12. promowanie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy Dąbrówno,
  13. realizowanie i koordynowanie projektów skierowanych do młodzieży,
  14. propagowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci i młodzieży,
  15. nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz z organizacjami młodzieżowymi w kraju i zagranicą działającymi na rzecz młodzieży. 
Rozdział 3
Struktura Młodzieżowej Rady
 
§ 7
 1. Młodzieżowa Rada składa się z 11 radnych mieszkańców Gminy Dąbrówno.
 2. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona:
  1. Prezydium Rady
  2. Komisję Rewizyjną
§ 8
 1. Prezydium Młodzieżowej Rady składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są na pierwszym posiedzeniu spośród członków Młodzieżowej Rady bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, przy udziale przynajmniej 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 3. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Młodzieżowej Rady.
 4. Uchwałę o odwołaniu poszczególnych członków Prezydium lub całego  Prezydium łącznie, podejmuje  Młodzieżowa Rada na wniosek co najmniej ½  składu Rady, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, w głosowaniu  w trybie określonym w ust 2.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust 4 Młodzieżowa Rada rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, podczas której zgłoszony został wniosek lub Rada została zapoznana z wnioskiem, jednak nie później niż przed upływem 30 dni.
 6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.
 7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka lub całego składu Prezydium, pełnią oni swoje funkcje do czasu powołania nowego Prezydium.
§ 9
 1. Do zadań Prezydium należy:
  1. przygotowywanie projektów uchwał,
  2. określenie sposobu wykonania uchwał,
  3. wykonanie budżetu,
  4. realizacja uchwał,
  5. stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
 2. W realizacji zadań Młodzieżowej Rady, Prezydium podlega wyłącznie Młodzieżowej Radzie.
 § 10
 
Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 2. zwoływanie sesji Młodzieżowej rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,
 3. składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań ze swej działalności międzysesyjnej.
§ 11
 
Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:
 1. koordynacja działań zespołów problemowych,
 2. kierowanie obradami Młodzieżowej Rady w razie nieobecności Przewodniczącego,
 3. przejęcie kompetencji Przewodniczącego w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań,
 4. reprezentowanie Młodzieżowej Rady za zewnątrz podczas nieobecności Przewodniczącego,
 5. promowanie działalności Młodzieżowej Rady.
 
§ 12
 
Do kompetencji i zadać Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:
 1. prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady,
 2. składanie sprawozdań z działalności Prezydium.
 3. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.
Rozdział 4
Komisja Rewizyjna
 
§ 13
 1. Dla stałego kontrolowania i opiniowania całokształtu działalności Młodzieżowej Rady i jej Prezydium, powołuje się Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Młodzieżowa Rada z pośród osób wchodzących w jej skład, w trybie określonym w ust 2.
 4. W skład Komisji wchodzi 3 radnych, nie mogą to być członkowie Prezydium.
 5. Komisja opiniuje realizację zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę.
 6. Przed końcem kadencji Komisja Rewizyjna przygotowuje, podlegający zatwierdzeniu przez ustępującą Młodzieżową Radę raport zamknięcia kadencji, zawierający informacje o stanie budżetu Młodzieżowej Rady. Podobny raport Komisja rewizyjna sporządza również w sytuacji rezygnacji lub odwołania Prezydium w czasie trwania kadencji.
 7. Jeżeli opracowanie raportu przez Komisję Rewizyjną ustępującej kadencji nie jest możliwe, wówczas zadanie to wykonuje w trybie pilnym Komisja Rewizyjna nowej kadencji.
 8. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Młodzieżowa radę w zakresie kontroli.
 9. Komisje Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub minimum ¼ składu Młodzieżowej Rady, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.
Rozdział 5
Zespoły problemowe Rady
 
§ 14
 1. Młodzieżowa Rada może powołać ze swego grona stałe lub doraźne zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań.
 2. Skład osobowy Zespołu problemowego, zakres i termin realizacji działania określa uchwała Młodzieżowej Rady.
 3. Na wniosek złożony przez radnego, Młodzieżowa Rada może dokonać zmiany w składzie osobowym zespołu problemowego.
 4. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu w wyniku uchwały Młodzieżowej Rady lub po wykonaniu zadania do którego został powołany.
 5. Zespół problemowy ze swego grona wybiera przewodniczącego.
 6. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu problemowego  należy:
  1. zwoływanie spotkań zespołu i opracowywanie planu działania,
  2. informowanie członków zespołu i Prezydium Rady o terminie, miejscu i problematyce spotkań, przynajmniej na 5 dni przed spotkaniem,
  3. zapraszanie osób, które mogą pomóc przy rozwiązaniu omawianego problemu,
  4. przekazywanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności zespołu.
Rozdział 6
Radni
 
§ 15
 1. Radny ma prawo  do:
  1. zgłaszania wniosków i postulatów związanych z celami i działalnością Młodzieżowej Rady;
  2. składania interpelacji i zapytań w istotnych sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady
  3. zgłaszania propozycji tematów i spraw do dyskusji, które uważają za społecznie ważne, pilne i uzasadnione, zwłaszcza te, które wynikają z postulatów dzieci i młodzieży Gminy Dąbrówno;
  4. uczestnictwa w kursach, szkoleniach, naradach i konferencjach, na zasadach określonych przez organizatorów;
  5. wnioskowania o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady o sprawę, którą uważa za pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg wyborców. Zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady;
  6. korzystania z urządzeń biura Rady Gminy Dąbrówno w sprawach związanych z działalnością Młodzieżowej Rady.
  7. uczestniczenia  w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych.
 2. Radny ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień wynikających z niniejszego statutu;
  2. godnego reprezentowania młodzieży Gminy Dąbrówno;
  3. aktywnego uczestnictwa w działalności i realizacji celów Młodzieżowej Rady;
  4. uczestnictwa w sesjach Młodzieżowej Rady;
  5. informowania młodzieży i osób zainteresowanych o działalności Młodzieżowej Rady;
  6. utrzymywania stałego kontaktu z wyborcami.
 
§ 16
 1. Członkostwo w Młodzieżowej Radzie wygasa w skutek:
  1. odwołania;
  2. zrzeczenia się mandatu;
  3. śmierci; 
 2. Zrzeczenie się mandatu radnego następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Młodzieżowej Rady. Mandat wygasa z dniem złożenia rezygnacji.
 3. Rezygnacja z pełnienia mandatu i wygaszenie mandatu wskutek śmierci radnego nie wymaga zatwierdzania przez Młodzieżową Radę.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust 1 mandat obejmuje kolejny kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w danym obwodzie, a w przypadku wyczerpania listy obwodowej, z największą ilością głosów z wszystkich pozostałych obwodów.
 5. W przypadku niemożności obsadzenia mandatów w sposób, o którym mowa w ust 4 z powodu wyczerpania wszystkich list kandydatów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 6. Wyborów uzupełniających, o których mowa w ust 5 nie przeprowadza się gdy od daty wygaśnięcia mandatu do końca upływu kadencji jest mniej niż 6 miesięcy.
§ 17
 1. Odwołanie radnego, o którym mowa w § 16 ust 1 pkt. 1 następuje na wniosek co najmniej ¼ statutowego składu Rady.
 2.  Odwołanie może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu, udowodnionego działania sprzecznego z prawem lub udowodnionego zachowania uznanego powszechnie za nieetyczne i społecznie nieakceptowane.
 3. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
§ 18
 
Młodzieżowa Rada ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy jej skład osobowy spadnie poniżej 50% statutowego składu i nie będzie możliwości uzupełnienia jej składu w sposób określony
w § 16 ust. 4i 5 lub 6.
 
§ 19
 
Radny Młodzieżowej Rady wybrany na Radnego Rady Gminy Dąbrówno, zobowiązany jest w ciągu 7 dni zrzec się jednego z mandatów.
 
§ 20
 
Radny ma prawo do rezygnacji z mandatu w każdym czasie.
 
§ 21
 
Szczegółowy sposób wyboru radnych określony jest w Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.
 
Rozdział  7
Sesje Rady
 
§ 22
 
Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Rady, a w szczególności:
 1. przyjęcie programu działania;
 2. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach proponowanych zmian w Statucie Rady;
 4. powoływanie zespołów problemowych stałych i doraźnych,
 5. stanowienie w innych sprawach nieuregulowanych w statucie, a wynikających z zadań i kompetencji Młodzieżowej Rady.
§ 23
 1. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje nie odbywają się w okresie wakacji letnich i zimowych, z wyjątkiem sesji nadzwyczajnych zwołanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
 2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem – wysyłając porządek obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
 3. Sesje Młodzieżowej rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej.
 4. Przewodniczący w porozumieniu z Wójtem Gminy ustala listę gości i osób zaproszonych na sesję.
 5. Radni poświadczają obecność na sesji własnoręcznym podpisem na liście obecności. Listę obecności należy dołączyć do protokołu z przebiegu obrad.
 6. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Młodzieżowej Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący.
 7. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów „Otwieram …(należy podać kolejny numer) sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno”. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
 8. Obrady sesji są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50% statusowego składu Młodzieżowej Rady.
§ 24
 1. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek ¼ statutowego składu Młodzieżowej Rady może zwołać sesje nadzwyczajną.
 2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym wymagającym niezwłocznego rozpatrzenia lub maże mieć charakter  uroczysty, wiązać się z obchodami świąt państwowych oraz ważnymi wydarzeniami w życiu gminy.
 3. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej nie obowiązują warunki, o których mowa w § 23 ust 2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję niezwłocznie jednak nie później niż w okresie 7 dni od daty złożenia wniosku.
§ 25
 1. Sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówno w ciągu 14 dni licząc od daty ogłoszenia wyników wyborów
  i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
 2. Na pierwszej sesji  przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z objęciem mandatu, radni składają ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży”.
 3. Ślubowanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący odczytuje treść roty, a następnie kolejno wyczytani radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.
§ 26
 
Radny ma obowiązek usprawiedliwić  nieobecność na sesji, składając Przewodniczącemu stosownie ustne lub pisemne wyjaśnienie.
 
§ 27
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i zachowaniem właściwego porządku obrad.
 2. Przewodniczący udziela głosu według  kolejności zgłoszeń, w przypadkach uzasadnionych może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych, w szczególności:
  1. zmian w porządku obrad,
  2. stwierdzenia kworum,
  3. odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu,
  4. odesłania projektu uchwały do zespołu problemowego lub do rozpatrzenia na kolejnej sesji,
  5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  6. zamknięcia listy mówców,
 4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.
 5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole z sesji.
 6. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź uniemożliwiają prowadzenie sesji.
§ 28
 1. Radni za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, mogą składać władzom gminy pytania lub zgłaszać pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
 2. Na sesjach młodzież Gminy Dąbrówno może składać wolne wnioski i zapytania do Młodzieżowej Rady. Przez wolne wnioski  należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowe Rady.
§ 29
 1. Obrady sesji są prawomocne i Rada może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum).
 2. W przypadku braku kworum, Przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
 3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając słowa „ Zamykam
§ 30
 1. Z obrad Sesji sporządza się protokół, który jest urzędowym zapisem obrazującym  przebieg obrad i przedstawiającym podjęte przez Radę rozstrzygnięcia.  Protokół powinien zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbycia sesji oraz  numery uchwał;
  2. stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. krótkie streszczenie przebiegu obrad, a w szczególności treść zgłoszonych wniosków;
  4. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
  5. w formie załączników: porządek obrad, listę obecnych na posiedzeniu radnych, oraz teksty podjętych uchwał i rozstrzygnięć,
  6. podpis Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego w przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół. 
 2. Protokół  winien być udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy  Dąbrównie, najpóźniej w okresie 14 dni od daty odbycia sesji.
 3. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu. Poprawki podlegają głosowaniu na najbliższej sesji i w przypadku przyjęcia ich przez Radę, niezwłocznie  dokonuje się zmian w protokole.
 4. Sesje mogą być nagrywane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
§ 31
 1. Sprawy będące przedmiotem obrad rozstrzygane są w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w glosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały w sprawie proponowanych zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 4. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
 5. Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.
 6. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart do głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona radnych 3 osobowa komisja skrutacyjna, a przewodniczącego komisja wyłania samodzielnie ze swojego składu.
 7. W sytuacjach, gdy niniejszy statut nie określił sposobu głosowania, Radni podejmują decyzje (głosują) w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 32
 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawczą) mogą występować: Przewodniczący Młodzieżowej Rady, Prezydium, Komisja Rewizyjna, zespoły problemowe oraz grupa co najmniej 3 radnych.
 2. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Młodzieżową Radę, a także projekty uchwał przedstawia wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.
 3. Jeśli inicjatywa lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego uchwalenia, bądź go odesłać do opracowania przez Prezydium lub zespół problemowy.
 4. Projekt uchwały powinien zawierać:
  1. datę i tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. merytoryczna treść,
  4. określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  5. termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,
  6. uzasadnienie.
 5. Uchwały opatruje się numerem składającym się z następujących członów: kolejnej uchwały (zapisanym cyfrą arabską), kolejną liczbą sesji (zapisaną liczą rzymską) oraz rokiem jej podjęcia . Poszczególne człony numeru uchwały rozdziela się ukośnikiem „/”.
 6. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 7. Oryginał uchwały przekazuje się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
Rozdział  8
Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady
 
§ 33
 1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawienia Radzie Gminy Dąbrówno oraz Wójtowi Gminy opinii w sprawach młodzieży oraz w innych sprawach uznanych przez Młodzieżową Radę za ważne dla życia społeczności lokalnej Gminy Dąbrówno.
 2. Opinię, w sprawach określonych w ust 1, Młodzieżowa Rada może wydawać z własnej inicjatywy lub na prośbę innych podmiotów, w formie przyjętego przez Radę stanowiska
 3. Zainteresowany podmiot może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy niż 14 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uznaje się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Rozdział 9
Finanse Młodzieżowej Rady
 
§ 34
 1. Finansami Młodzieżowej Rady gospodaruje Prezydium.
 2. Na budżet Młodzieżowej Rady składają się:
 3. fundusze przyznane przez Radę Gminy Dąbrówno’
  1. fundusze uzyskane ze sponsoringu, darowizn,
  2. fundusze pozyskane w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej lub budżetu państwa. 
§ 35
 1. Młodzieżowa Rada przedkłada Radzie Gminy Dąbrówno we wrześniu każdego roku projekt budżetu na kolejny rok budżetowy.
 2. Budżet Młodzieżowej Rady zatwierdza Rada Gminy Dąbrówno.
§ 34
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest przedstawić Młodzieżowej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze każdego roku w terminie do 30 września i za II półrocze każdego roku w terminie do 31  następnego roku.
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§ 35
 
Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane w następnej kadencji.
 
§ 36
 
W sprawach nieobjętych statutem, Rada decyduje odrębnymi uchwałami podejmowanymi w odpowiednim trybie.
 
§ 37
 
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy Dąbrówno z własnej inicjatywy, lub na wniosek zgłoszony przez Prezydium Rady lub ¼ statutowego składu Rady.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Halkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-02 08:35:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-02 09:18:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-23 12:17:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »