ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ordynacja Wyborcza
do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”,  określa zasady i tryb wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, zwanej w dalej  „Radą”.
 2. Wybory do Rady  zarządza oraz ustala ich termin Wójt Gminy Dąbrówno. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie, Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.dabrowno.pl oraz w Publicznym Gimnazjum w Dąbrównie, najpóźniej na 21 dni przed datą wyborów.
 3. Wybory do Rady I kadencji winny odbyć się najpóźniej w okresie 3 miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno i nadania jej statutu.
 4. Zarządzenie, o którym mowa w ust 2 określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).
 5. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
 6. Wybory przeprowadza się w dwóch terminach:
  1. w obwodzie  Nr 1 w dniu nauki w godzi, od 900 do 1200  
  2. w obwodzie Nr 2 w dniu wolnym od pracy w godz. od 900 do 1400.
 7. Za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej rady Gminy Dąbrówno, zgodne z  Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno oraz niniejszą Ordynacją Wyborczą odpowiada Gminny Komisarz Wyborczy.
Rozdział 2
Gminna komisja wyborcza
 
§ 2
 1. W celu przeprowadzenie wyborów do Rady, Wójt Gminy Dąbrówno powołuje Gminną Komisje Wyborczą, zwaną dalej „GKW”, w 7 dniu  po zarządzeniu wyborów do Młodzieżowej Rady.
 2. GKW składa się z:
  1. od 3 do 7 członków,
  2. w skład komisji z urzędu w charakterze Przewodniczącego wchodzi Gminny Komisarz Wyborczy,
 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, Zastępcę Przewodniczącego  i Sekretarza.
 4. Kandydatem na członka GKW może być osoba posiadająca czynne prawo wyborcze oraz osoba dorosła. Zgłoszenia do GKW dokonuje sam kandydat, najpóźniej w ostatnim dniu przed jej powołaniem. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr  1.
 5. Członkiem GKW nie może być osoba kandydująca na radnego.
 6. Obrady GKW są prawomocne jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmie 50% jej składu, w tym, Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
 7. GKW podejmuje decyzje w drodze uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, głos Zastępcy Przewodniczącego.
 8. Do zadań GKW należy:
  1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;
  2. podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach, granicach, liczbie wybieranych radnych w poszczególnych okręgach i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
  3. ustalenie wzoru karty do głosowania, wraz z opisem sposobu głosowania i warunkami ważności głosu;
  4. wydrukowanie i dostarczenie do obwodów kart do głosowania;
  5. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
  6. ustalenie wyników głosowania w gminie i sporządzenie protokołu z wyborów. Wzór protokołu z wyborów w gminie stanowi załącznik Nr 2.
  7. rozpatrywanie w imieniu Wójta Gminy Dąbrówno protestów wyborczych i przedstawianie propozycji ich rozstrzygnięcia Wójtowi.
  8. przygotowanie projektu obwieszczenia Wójta Gminy Dąbrówno o Wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno i podanie wyniku do publicznej wiadomości.
 9. GKW ulega rozwiązaniu w następnym dniu po odbyciu pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno.
Rozdział 3
Obwody wyborcze i odwodowa komisja wyborcza
 
§ 3
 1. Gmina Dąbrówno dzieli się na 2 obwody wyborcze, a mianowicie:
  1. Obwód nr 1 – obejmujący  uczniów Publicznego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie,
  2. Obwód nr 2 –  obejmujący młodzież od ukończenia gimnazjum do 25 roku życia.
 2. Przydział mandatów w poszczególnych obwodach przedstawia się następująco:
  1. Odwód nr 1 – 3 mandaty,
  2. Obwód nr 2 – 8 mandatów.
§ 4
 1. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów w danym obwodzie odpowiada obwodowa komisja wyborcza, dalej zwana OKW.
 2. Kandydatów na członków OKW mogą zgłaszać  zarejestrowani kandydaci do Rady. Zgłoszenia kandydata na członka OKW należy dokonać w dniu składania dokumentów rejestrujących kandydata na Radnego - Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 3.
 3. Jedną lub dwie osoby do składu Komisji, o której mowa w ust 1 deleguje odpowiednio Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie i Wójt Gminy Dąbrówno, z pośród podległych pracowników.
 4. Członkiem OKW może być osoba mająca czynne prawo wyborcze oraz osoba dorosła.
 5. Członkiem OKW nie może być osoba kandydująca do Rady.
 
 
 
§ 5
 1. OKW w składzie co najmniej 3 osobowym powołuje Wójt Gminy Dąbrówno,w terminie najpóźniej 10 dni przed terminem wyborów.
 2. Do zadań  OKW należy:
  1. przygotowanie lokalu wyborczego,
  2. opieczętowanie kart do głosowania pieczęcią OKW,
  3. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w obwodzie,
  4. ustalenie wyników głosowania w obwodzie,
  5. sporządzenie protokołu głosowania w obwodzie,
  6. podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów w obwodzie,
  7. uporządkowanie lokalu wyborczego po przeprowadzonych wyborach,
  8. przekazanie protokołu głosowania w obwodzie oraz wszystkich materiałów wyborczych do GKW.
Rozdział 4
Kandydaci na radnych
 
§ 6
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu kto:
  1. stale zamieszkuje obwód wyborczy pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu,
  2. w dniu wyborów jest uczniem gimnazjum  oraz nie ukończył 25 roku życia.
 2. Kandydować na członka Młodzieżowej Rady można wyłącznie w ramach jednego okręgu wyborczego.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków rady wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo z zgodą rodzica (lub prawnego opiekuna) i listą co najmniej 10 uprawnionych do głosowania mieszkańców obwodu popierających jego kandydaturę, należy składać do Gminnej Komisji Wyborczej, najpóźniej na  14 dni przed dniem przeprowadzenia wyborów. Zgłoszenia można dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Dąbrównie. Wzór zgłoszenia  stanowi załącznik Nr 4.
 4. Wykaz osób popierających kandydata na radnego powinien być sporządzony jednostronnie na formularzu opatrzonym nagłówkiem „Wykaz osób popierających kandydaturę  (imię i nazwisko) na członka Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno” i powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis osoby popierającej. Wzór listy poparcia kandydata na Radnego stanowi załącznik Nr 5.
§ 7
 
Wójt Gminy w formie obwieszczenia podaje do publicznej wiadomości mieszkańców listę kandydatów na członków Rady oraz datę wyborów i adres siedziby lokalu wyborczego, najpóźniej na 7 dni przed dniem przeprowadzenia wyborów.
 
§ 8
 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Wójta Gminy Dąbrówno.
 2. Prowadzenie kampanii wyborczej oraz agitacji w jakiejkolwiek innej formie w dniu wyborów jest zakazane.
Rozdział 5
Przeprowadzenie głosowania
 
§ 9
 
 1. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2.
 2. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
§ 10
 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym w terminie ustalonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 2. W lokalu wyborczym powinny znajdować się:
  1. obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym obwodzie wyborczym;
  2. instrukcja jak głosować;
  3. lista osób uprawnionych do głosowania;
  4. urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania;
  5. wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu z zachowaniem warunku tajności wyboru.
 3. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania, winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią OKW.
 4. Pod rygorem nieważności głosowania w danym obwodzie wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.
§ 11
 1. Karta do głosowania zawiera dane: tytuł, datę wyborów, numer obwodu, nazwisko oraz imiona kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, informację o sposobie głosowania i ważności głosu.  Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 6.
 2. Wszystkie karty do głosowania w danym obwodzie muszą być opatrzone pieczęcią OKW.
 3. Za opracowanie  kart według wzoru, o którym mowa w ust 1 dla poszczególnych obwodów głosowania odpowiada Gminna Komisja Wyborcza. Kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska.
 4. Kartę do głosowania OKW wydaje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
 5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie kary do głosowania na liście osób uprawnionych do głosowania w miejscu do tego przeznaczonym.
 6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
 7. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie.
 8. Za karty nieważne uznaje się:
  1. inne niż ustalone przez Gminną Komisje Wyborczą;
  2. karty bez pieczęci OKW;
  3. karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części.
 9. Karty do głosowania błędnie wypełnione przez wyborcę nie podlegają wymianie.
§ 12
 1. Glosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce obok nazwisk kandydatów na których głosujemy, ale nie więcej niż przy tylu kandydatach, ile jest przyznanych mandatów w danym obwodzie i tylko takie glosy uznaje się za ważne.
 2. Za glosy nieważne uznaje się karty na których:
  1. nie postawiono znaku „X”  w kratce obok nazwiska żadnego kandydata,
  2. postawiono znak „X” w kratce obok nazwisk większej liczbie kandydatów niż przyznanych mandatów w danym obwodzie,
  3. znak „X” postawiono poza obrębem kratki do tego przeznaczonej,
  4. w kratce obok nazwisk kandydatów postawiono inny niż „X” znak graficzny lub dokonano zamazania kratki.
 3. Wszystkie adnotacje, rysunki, przekreślenia lub postawienie jakichkolwiek innych znaków graficznych poza obrębem kratki, nie mają wpływu na ważność głosu. Komisja ustalając wynik głosowania traktuje je jak „dopiski” i nie uwzględnia przy ustalaniu ważności głosu.
§ 13
 1. Mandat radnego w danym obwodzie uzyskuje tylu kandydatów, ile przysługuje mandatów w tym obwodzie.
 2. Przydział mandatów następuje na podstawie ilości otrzymanych głosów. Do Rady wchodzą kolejno kandydaci z największą ilością otrzymanych głosów.
 3. Jeżeli w wyznaczonym terminie do zgłaszania się kandydatów na radnych, zgłosi się tylko tyle osób ile przypada mandatów lub mniej, GKW podejmuje decyzję o nieprzeprowadzaniu wyborów w danym obwodzie, oraz ogłasza przydział mandatów dla tych kandydatów.
 4. Jeżeli obsadzenie mandatów jest niemożliwe z powodu braku odpowiedniej ilości kandydatów z danego obwodu wyborczego, w skład rady wchodzi kolejny kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów spośród wszystkich obwodów wyborczych.
§ 14
 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania OKW, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do ustalenia wyników w obwodzie.
 2. Z przeprowadzonego głosowania OKW sporządza  protokół głosowania w obwodzie. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 7.
 3. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół podpisują wszyscy członkowie OKW uczestniczący w jego sporządzeniu i opatruje się go pieczęcią OKW.
 4. Jeden egzemplarz protokołu podaje się do publicznej wiadomości wyborców, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danym obwodzie, drugi wraz z kartami do głosowania i listami osób uprawnionych do głosowania oraz inną dokumentacją OKW, przekazuje się najpóźniej w dniu następnym do GKW.
§ 15
 
GKW na podstawie protokołów OKW  ustala i ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu protokołów z wszystkich  obwodów wyborczych.
 
§ 16
 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów w danym obwodzie, OKW przeprowadza losowanie. Nazwiska i imiona kandydatów biorących udział w losowaniu umieszcza się na kartkach w taki sposób, żeby w trakcie losowania nie można było zidentyfikować kandydata.
 2. Z losowania, o którym mowa w ust 1 OKW sporządza protokół, który wraz z dokumentami wyborczymi przekazuje do GKW.
§ 17
 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegi wyborów, ustalaniu ich wyniku lub przeprowadzaniu kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Gminny Komisarz wyborczy niezwłocznie, jednaj nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wniesienia protestu.
 2. Protesty wyborcze można wnosić w ciągu 3 dni od dnia wyborów,  w formie pisemnej.
  Protest powinien zawierać co najmniej:
  1. dokładny opis zdarzenia;
  2. wskazanie miejsca w którym doszło do zdarzenia;
  3. listę ewentualnych świadków zdarzenia z podaniem imienia, nazwiska i adresu;
   Protest musi być własnoręcznie podpisany przez osobę zgłaszającą. Protesty anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. W przypadku rażącego naruszenia ordynacji wyborczej w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik głosowania, w zależności od skali naruszeń Gminny Komisarz Wyborczy może wystąpić do Wójta Gminy w wnioskiem o unieważnienie wyborów w danym obwodzie wyborczym lub we wszystkich obwodach wyborczych.
 4. Ostateczną decyzję o unieważnieniu, o którym mowa w ust 3 podejmuje Wójt Gminy Dąbrówno.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
 
§ 18
 
Zmiany niniejszej Ordynacji Wyborczej przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Halkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-02 08:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Daniel Drobisz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-02 09:18:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Daniel Drobisz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-02 09:18:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »