ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dodatek elektryczny

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dodatek elektryczny

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-05 11:56:49 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną z jednego z następujących źródeł:
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny
Powyższe źródło winno być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Dodatek elektryczny przysługuje  osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.
 
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh - dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Wówczas do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh lub faktury za cały 2021 r.
 
Gospodarstwo domowe to:
 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Przyznanie dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego, które zajmuje odrębny lokal pod jednym adresem miejsca zamieszkania, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalono:
 • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych;
 • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
W przypadku gdy pod jednym adresem w niewyodrębnionych lokalach zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.
Osoby uprawnione do dodatku elektrycznego:
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wywiad środowiskowy
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego (samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę
do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, spełnia warunki  do jego przyznania istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku przyznanie dodatku elektrycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji.
Ważne!
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r.
do dnia 1 lutego 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ przyjmujący wniosek, informuje
go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.
 
Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 • gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 • gospodarstwom domowym, które nie korzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać  …………………….. natomiast, wersja papierowa jest dostępna  w Urzędzie Gminy w Dąbrównie w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 6 lub w pok. nr 10.
Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego?
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP;
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub w pok. nr 6 lub w pok. nr 10  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego proszone są
w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem tj.: aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP.
Jak wysłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP:
KROKI:
 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 89 6474 087 wew. 17 lub 23.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:51:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:56:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:56:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony