ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 11.03.2024 r. podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.56.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Dąbrówno, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023 w łącznej kwocie 171043,00 zł. 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób załatwienia

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 ze zm.),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu - 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1  ustawy Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
4. Kwoty dofinansowania określone w art. 122  ust. 2 i 2a ustawy Prawo oświatowe podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
2. Dokumenty pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
3. Umowa o pracę lub świadectwo pracy instruktora praktycznej nauki zawodu (w przypadku, gdy funkcję te pełniła inna osoba niż pracodawca).
3. Umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art 122 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kontakt

Osoba do  kontaktu:  
Paulina Banacka
Tel: 896474087 w. 32
e-mail:
Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno
pokój nr 1

Tryb odwoławczy

Od decyzji o przyznaniu / nieprzyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówno w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Banacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-26 14:39:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-27 07:20:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-27 07:27:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »