ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory Samorządowe 2024

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory Samorządowe 2024

Akapit nr 2 - brak tytułu

KALENDARZ WYBORCZY
 
Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1
2
do dnia 12 lutego 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wy- bieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właś- ciwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 22 lutego 2024 r.
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków teryto- rialnych komisji wyborczych
do dnia 27 lutego 2024 r.
– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wybor- czych
do dnia 4 marca 2024 r.
 
 
 
do godz. 16.00
 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach po- mocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddzia- łach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na rad- nych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
do dnia 8 marca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwo- dowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowa- nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodo- wych komisji wyborczych
do dnia 13 marca 2024 r.
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandyda- tów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmi- ków województw
do dnia 14 marca 2024 r.
do godz. 16.00
– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
do dnia 15 marca 2024 r.
– przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o cha- rakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wybor- czych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wy- borach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 18 marca 2024 r.
 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komite- tów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandyda- tów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego za- dania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wybor- czych
 
 
1
2
od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia
2024 r. do godz. 24.00
– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 25 marca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwiesz- czeń:
  1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kan- dydatów na radnych,
  2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru  skorzystania  z  prawa  do  bezpłatnego  transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transpor- tu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wybor- ców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie,      w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
do dnia 28 marca 2024 r.
– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gmin- nego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy     z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
do dnia 29 marca 2024 r.
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowa- nia przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do dnia 4 kwietnia 2024 r.
– poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar sko- rzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego,       o godzinie transportu w dniu głosowania
w dniu 5 kwietnia 2024 r.
o godz. 24.00
–   zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 7 kwietnia 2024 r.
godz. 7.00–21.00
–  głosowanie
 

Aktualności Wybory Samorządowe w 2024 r.

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
 
Przypominamy, że wyborcy z miejscowości:
Wądzyn, Okrągłe, Brzeźno Mazurskie, Leszcz, Kalbornia, Odmy, Lewałd Wielki
będą głosowali w nowo utworzonym lokalu wyborczym mieszczącym się w świetlicy wiejskiej "Pod Brzozami" w Dąbrównie (przy OSP) przy ul. Ogrodowa 3

Akapit nr 11 - brak tytułu

 
 
Dyżur urzędnika wyborczego, w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., będzie pełniony w Urzędzie Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,  pok. nr 10, I piętro w dniach:
 
27.02.2024 r. w godzinach 12:00-14:00
29.02.2024 r. w godzinach 12:00-14:00
05.03.2024 r. w godzinach 12:00-14:00
08.03.2024 r.  w godzinach 12:00-14:00

Akapit nr 12 - brak tytułu

 
W dniu 14 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrównie, pokój nr 12, II piętro odbędzie się losowanie, o  którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach
wyborczych:
Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Pełna treść informacji Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 11.03.2024 r. znajduje się w załączniku.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Halkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-07 00:07:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-07 00:08:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-08 10:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »