ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Leszcz, jako działka Nr 121/76 o powierzchni 0,0176 ha. Działa ma kształt prostokąta. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00038983/2

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-13 08:55:34 przez Michał Stachewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE 
I przetargu ustnego nieograniczonego
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38; art. 39 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały LXXIII/453/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, w miejscowości Leszcz, stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Leszcz, jako działka Nr 121/76  o powierzchni 0,0176 ha. Działa ma kształt prostokąta. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00038983/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka gruntu będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w centrum  miejscowości Leszcz, w odległości ok. 50 m od zabudowy mieszkaniowej w odległości ok 200 m od linii brzegowej jeziora Dąbrowa Wielka, w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka bez możliwości uzyskania prawa do zabudowy ze względu na powierzchnię.
Dla obszaru, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość nie uchwalono aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno”, przyjętego Uchwałą Nr LXVI/404/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11 września 2023 r., dla tego terenu zapisano następujące przeznaczenie: ,, terenu mieszkaniowe i usługowe ”.
Na wskazany obszar była wydana decyzja Wójta Gminy Dąbrówno, ustalająca uwarunkowania i  kierunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.
Gmina Dąbrówna jest gminą wiejską, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Leszcz  położona jest na południowy wschód od Dąbrówna, znajduje się 35 km od Ostródy; 23 km od Działdowa i ok. 60 km od Olsztyna.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7355,00 zł netto
(słownie: siedem tysięcy trzysta  pięćdziesiąt pięć złotych – netto) /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jak również z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 121/76 , obręb geodezyjny Leszcz, gm. Dąbrówno. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 10 ºº, w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21 w sali nr 8, I piętro.
 
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej:  736,00  (słownie siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100 gr.).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 7 czerwca 2024 r.
 
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości, ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
 1. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 2. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
 
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 3. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 4. Na stronie internetowej: www.dabrowno.pl
 
Dąbrówno, dnia 13 maja 2024 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-13 08:55:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-13 08:55:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-13 08:55:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony