ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Samin, jako działka Nr 2/83 o powierzchni 0,3003 ha

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-20 08:21:02 przez Michał Stachewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE 
I przetargu ustnego nieograniczonego
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38; art. 39 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały LXXIII/452/24 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, w miejscowości Samin, stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Samin, jako działka Nr 2/83 o powierzchni 0,3003 ha. Działa ma kształt prostokąta. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00018261/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka gruntu będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obrzeżach miejscowości Samin, w odległości ok. 50 m od zabudowy mieszkaniowej w odległości ok 500 m od linii brzegowej jeziora Dąbrowa, w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych rolniczo , zabudowy zagrodowej jak również zabudowy mieszkaniowej. 
Dla obszaru, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość nie uchwalono aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno”, przyjętego Uchwałą Nr LXVI/404/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11 września 2023 r., dla tego terenu zapisano następujące przeznaczenie: ,, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.
Na wskazany obszar była wydana decyzja Wójta Gminy Dąbrówno, ustalająca uwarunkowania i  kierunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktura techniczną.
Gmina Dąbrówna jest gminą wiejską, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Samin położona jest na północny wschód wschód od Dąbrówna, znajduje się 30 km od Ostródy; 30 km od Działdowa i ok. 50 km od Olsztyna.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 112,00 zł netto
(słownie: trzydzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych – netto) /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jak również z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 2/83, obręb geodezyjny Samin, gm. Dąbrówno. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 9ºº, w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21 w sali nr 8, I piętro.
 
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:  3311,20  (słownie: trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 20/100 gr.).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 14 czerwca 2024 r.
 
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości, ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
 1. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 2. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
 
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 3. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 4. Na stronie internetowej: www.dabrowno.pl
 5. Prasa o zasięgu powiatu.
 
Dąbrówno, dnia 20 maja 2024 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-20 08:20:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-20 08:21:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20 08:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony