ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III Sesja Rady Gminy Dąbrówno

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-11 14:11:55 przez Michał Stachewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) z w o ł u j ę III Sesję Rady Gminy Dąbrówno.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Dąbrówno.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrówno za 2023 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie za 2023 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrównie za rok 2023.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
9. Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbrówno za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrówno.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w tym punkcie:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za rok 2023,
b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i informacją o gospodarce mieniem komunalnym za 2023 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2023 rok,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowno za 2023 rok,
e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrówno absolutorium za 2023 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrówno z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2024 – 2040.
b) zmian w budżecie Gminy Dąbrówno na 2024 rok.
c) zmiany Uchwały Nr LXIX/429/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dąbrówno.
d) uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrówno”.
e) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dąbrówno.
f) wystąpienia z Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Ostródzie.
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin gm. Dąbrówno.
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno.
i) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno.
j) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno.
k) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno.
l) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Dąbrówno na rok 2024.
m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym najemcą.
n) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Bartki, gm. Dąbrówno.
o) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno.
p) uchylenia uchwały Nr XLVI/288/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w miejscowości Dąbrówno, gm. Dąbrówno.
q) ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
r) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrówno do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”.
13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
14. Informacje Wójta Gminy Dąbrówno z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
15. Przyjęcie Protokołów z LXXIII (kadencji VIII) oraz z I, II (kadencji IX) Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
16. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.
 
Otwarcie III SESJI RADY GMINY DĄBRÓWNO
nastąpi w dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00
w Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie,
ul. Kościuszki 11c.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWNO
/-/ Kamil Ruciński
Podstawa prawna zwolnienia:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.).
Art. 25 ust. 3: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kędzierska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-11 13:27:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-11 14:11:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11 14:11:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony