ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Budżetowa 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR LXIX/428/23 RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 220, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ).
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 057 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 24 624 765,15 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 432 450,85 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 890 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 546 416,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 343 847,13 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30 343 847,13 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 077 992,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 9 833 048,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 265 168,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 436 300,00 zł
3) przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 131 580,00
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 943 349,00 zł, rozchody w wysokości 1 110 301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 9 833 048,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 110 301,00 zł
§ 6. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 80 000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł
2) na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
1) dochody w wysokości 1 700,00 zł,
2) wydatki w wysokości 1 700,00 zł.
§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 530 247,97zł, i są to wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 11. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 113 000,00 zł, w tym:
1. Rezerwa ogólna wynosi 61 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 52 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) udzielenia pożyczki
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) dokonywania zmian w palnie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
§ 13a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian w olanie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Kamil Ruciński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Dąbrówno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-29 07:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-29 07:52:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-29 07:52:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »