ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała budżetowa 2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XL/255/2021 RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 220, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 197 530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 20 560 745,02 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 636 784,98 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 052 761,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 20 461 188,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 591 572,71 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 491 572,71 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 744 372,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
b) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 2 855 231,51 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 288 100,00 zł,
2) przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt. 2 - 58 716,95 zł.
3) przychody j.s.t wynikające z rozliczenia środków określonych w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp – 508 414,56 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 606 431,51 zł, rozchody w wysokości 751 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 2 288 100,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 702 000,00 zł
4. udzielenie pożyczki - 49 200,00 zł
§ 6. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 100 000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tego: 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 8 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)
2. Ustala się wydatki w kwocie 68 000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz 8 000,00 zł na realizację zadań mających na celu realizacje lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2) na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
1) dochody w wysokości 3 700,00 zł,
2) wydatki w wysokości 3 700,00 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 79 000,00 zł, w tym:
1. Rezerwa ogólna wynosi 31 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) udzielenia pożyczki
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) dokonywania zmian w palnie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Żarczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 11:34:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 11:46:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 11:46:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »