ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała budżetowa 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR LIV/348/22
RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art.216 ust.2, art.217, art.218, art. 220, art. 222, art.231 ust.2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 421 689,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 697 248,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 724 441,13 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 878 889,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 21 616 831,51 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 262 057,62 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21 562 057,62 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 416 754,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
b) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi 4 457 200,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 298 200,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 125 000,00 zł
3) ze spłaty pożyczek udzielanych ze środków publicznych 34 000,00 zł
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 272 200,00 zł, rozchody w wysokości 815 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 4 423 200,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 815 000,00 zł
§ 6. Ustala się kwotę udzielonych pożyczek z budżetu gminy do wysokości - 100 000,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł
2) na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
1) dochody w wysokości 3 900,00 zł,
2) wydatki w wysokości 3 900,00 zł.
§ 9. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 435 712,89 zł, i są to wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.
§ 11. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 95 000,00 zł, w tym:
1. Rezerwa ogólna wynosi 46 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 49 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
5) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6) udzielenia pożyczki
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) dokonywania zmian w palnie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,
c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia
3) przekazania dyrektorom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
§ 13. a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian w olanie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gmina Dąbrówno
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-24 11:19:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-24 11:20:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-24 11:29:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »