ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostęp do Informacji Publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 12:18:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U. z 2015 r. poz.2058)., prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Urzędu Gminy w Dąbrównie. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony praw autorskich itp.).

Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy w Dąbrównie następuje:
  1. poprzez ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowno.pl
  2. na pisemny wniosek (pobierz wniosek) osoby zainteresowanej (skierowany na adres: Urząd Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno) oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: ">'); // --> , lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: www.cu.warmia.mazury.pl
  3. w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie (np. nie wymaga anonimizacji).
W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony