Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Szczegóły informacji

Ulgi w podatku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-12 12:57:19 przez Paweł Gardecki

Osoba kontaktowa

Katarzyna Jarząbek, Jolanta Sarbiewska

Miejsce załatwienia

pokój nr 2

Telefon kontaktowy

Tel: /89/ 647 40 87 wew. 12

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019. Poz. 900 ze zmianami) Wójt Gminy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
Wniosek na powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty(lub rat) podatku w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 2
2) Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty(lub rat) w podatku w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 2
Przy odraczaniu , rozkładaniu na raty podatku lub odraczaniu , rozkładaniu na raty zaległości podatkowej nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 30% należnych odsetek za zwłokę -podstawa prawna Uchwała Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2002r. Nr III/23/02 sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
3) Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną
Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty(lub rat) podatku w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 2
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części , w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę
 Osoby fizyczne , nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej , do wniosków o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek załączają:
1) dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika np. zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne .
2) informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika.
Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, oprócz wyżej wymienionych informacji do wniosku przedkładają:
Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w brzmieniu obowiązującym od 05.04.2010 r . podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
 
   1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis(de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimi(de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
   3. informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe(bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   4. informacje o innych okolicznościach (np . zdarzenia losowe)
Zakres informacji o którym mowa w pkt 2 i 3 został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej .
Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielić ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) - bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Załączniki