ˆ

Zastępca Wójta

Szczegóły informacji

Zastępca Wójta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-12-02 10:37:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Dorota SZCZUROWSKA.

Tel: (89) 647-40-87 wew. 22
e-mail:
 
Zadania:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
3) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
4) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta;
5) współdziałanie   z Sekretarzem   Gminy   i Kierownikami   Referatów   w zakresie   powierzonych   spraw   i realizacji zadań wspólnych;
6) podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn
niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 
Zastępca  Wójta  pełni  funkcję  Kierownika  Referatu  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  i Rozwoju Lokalnego oraz pełni funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.