ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracownikówDrukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

Wydział: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2020-06-29 10:57:09

Termin załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Osoba kontaktowa

Paulina Banacka

Miejsce załatwienia

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków.
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Telefon kontaktowy

tel: /89/647 40 87 wew. 11

Adres e-mail

oswiata@dabrowno.pl

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
-Potwierdzenie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
-Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
-Kopie odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa , potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

Podstawa prawna

Pracodawcy zobowiązani są na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.
 
Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818) istnieje możliwość dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrówno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Banacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-29 10:54:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-29 10:57:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-29 10:57:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony