ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 29135
Dane podstawowe, godziny urzędowania 14921
Statut Gminy 6508
Regulamin organizacyjny 8984
Regulamin pracy 697
Kierownictwo Urzędu 11730
Wójt 9233
Zastępca Wójta 7092
Sekretarz 8425
Skarbnik 9101
Referaty i stanowiska 813
Referat Finansowo - Podatkowy 4563
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2547
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 2059
Radca Prawny 289
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 817
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1079
Zadania Gminy 5243
Kodeks etyczny 4029
Misja Urzędu Gminy 579
Organy Gminy 18415
Wójt 8944
Wójt - Dane 8667
Wójt - Kompetencje 4958
Rada Gminy 10100
Skład Rady Gminy 10033
Kompetencje Rady Gminy 4345
Protokoły z sesji Rady Gminy 37159
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2075
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 4724
Zapytania i interpelacje Radnych 3773
Jednostki Pomocnicze 10906
Komisje Rady Gminy 4725
Komisja Rewizyjna 4510
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 5118
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4927
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4405
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 796
Sołectwa 4987
Granice i Rady Sołeckie 8677
Sołectwa - Zadania 4012
Jednostki Organizacyjne 16992
Posiadające Osobowość Prawną 8360
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 4005
Jednostki Budżetowe 7817
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 7434
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 6824
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 5913
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5000
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 7213
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 4272
Akty prawne 210049
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 147921
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 43271
Uchwały Rady Gminy 160208
Kadencja 2010-2014 3238
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 2227
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 10779
Informacje 724
Uchwała budżetowa 18349
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6120
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 8698
Sprawozdania budżetowe 9561
Sprawozdania finansowe 2015
Opinie RIO 4831
Tablica ogłoszeń 147266
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 270486
Wykazy nieruchomości 150389
Konkursy 6075
Zimowe utrzymanie dróg 4415
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 3422
Podział gminy na okręgi wyborcze 3526
Obywatel 3986
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4398
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 176422
Departamenty / Stanowiska 75364
Sprawy 104539
Skargi i wnioski 5129
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 26273
Informacje 24539
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 604
Podatki i opłaty lokalne 11962
Deklaracje, informacje podatkowe 1773
Podatek rolny 1945
Podatek leśny 1086
Podatek od nieruchomości 2182
Podatek od środków transportowych 870
Informacje różne 1197
Stawki podatkowe 1725
Zwolnienia podatkowe 821
Zwrot podatku akcyzowego 1981
Opłata targowa 581
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 1190
Ulgi w podatku rolnym 501
Raport o stanie Gminy 2671
Organizacje pozarządowe 1718
Program współpracy 3672
Konkursy ofert 19459
Sprawozdania 1286
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 4606
Małe granty 3181
Ochrona Środowiska 13937
Usuwanie drzew i krzewów 5214
Rolnictwo 3254
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 88226
Usuwanie Azbestu 15341
Rejestr działalności regulowanej 692
Plany Łowieckie 10552
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 569
Program Ochrony Środowiska 725
Ostrzeżenia meteorologiczne 41430
Gospodarka odpadami komunalnymi 2623
Badania wody 6469
SUW Dąbrówno 3527
SUW Samin 3205
SUW Tułodziad 3150
SUW Wądzyn 2506
SUW Lewałd Wlk. 2207
SUW Elgnowo 2044
Oświadczenia majątkowe 42014
Rada Gminy 12122
Kierownictwo Urzędu 10715
Kierownicy jednostek organizacyjnych 11198
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 24830
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 17704
Kontrole 13258
Kontrole zewnętrzne 8084
Kontrola zarządcza 13923
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 2606
Wybory 39035
Wybory uzupełniające 2022 1827
Wybory prezydenckie 2020 2984
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1084
Wybory uzupełniające 2019 827
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 158
Wybory Sołtysa Wsi 2019 1058
Wybory do Izb Rolniczych 2019 676
Wybory samorządowe 2018 203
Petycje 7668
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 3956
Rejestr petycji 10667
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 4518
Ewidencje i Rejestry 12690
Rejestr instytucji kultury 8211
Ewidencje Ogólnodostępne 6516
Rejestry Ogólnodostępne 5265
Rejestry Inne 4872
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 11743
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3673
Rejestr Umów 5698
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 587
https://listaplanow.gison.pl/dabrowno/mpzp 0
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 10338
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 2848
ASF - Afrykański Pomór Świń 1307
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 3595
Pomoc Ukrainie 4300
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1508
Dodatek elektryczny 15
Dodatek węglowy 575
Dodatek dla gospodarstw domowych 425
Sprzedaż węgla dla mieszkańców 195
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 278
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 0
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 7031
Programy realizowane przez gminę 12876
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 3990
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 3276
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 833
Dostęp do Informacji Publicznej 19420
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 4052
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 10296
Dostępność 506
Plan działania Gminy Dąbrówno 550
Raport o stanie dostępności 777
Koordynator do spraw dostępności 902
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 3832
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2142
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 5805
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 0
Lobbing 5194
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 5574
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2755
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2023
Radni 2062
Uchwały 2302
Protokoły 2016
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 865
Kadencja 2016 - 2018 8569
Ochrona Danych Osobowych 2971

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4714
Instrukcja korzystania z BIP 7004
O Biuletynie 4141
Rejestr zmian 772525
Redakcja Biuletunu 4348
Mapa serwisu 4865
Strona główna 3814
Kontakt 7610
Deklaracja dostępności cyfrowej 1186
Kanały RSS 318
Cyberbezpieczeństwo 170

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 333228
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 40673
Plany zamówień publicznych 5817
Informacje o naborze 256985
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6773
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 64372
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 34352
« powrót do poprzedniej strony