ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 30913
Dane podstawowe, godziny urzędowania 16912
Statut Gminy 7562
Regulamin organizacyjny 10538
Regulamin pracy 1314
Kierownictwo Urzędu 12600
Wójt 10859
Zastępca Wójta 8473
Sekretarz 9539
Skarbnik 10336
Referaty i stanowiska 1102
Referat Finansowo - Podatkowy 6853
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4273
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 3500
Radca Prawny 456
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1379
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1956
Zadania Gminy 6042
Kodeks etyczny 4617
Misja Urzędu Gminy 1074
Organy Gminy 19105
Wójt 9569
Wójt - Dane 9568
Wójt - Kompetencje 5617
Rada Gminy 11279
Skład Rady Gminy 11533
Kompetencje Rady Gminy 4928
Protokoły z sesji Rady Gminy 43542
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2231
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 7270
Zapytania i interpelacje Radnych 5298
Jednostki Pomocnicze 11927
Komisje Rady Gminy 5309
Komisja Rewizyjna 5368
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 6168
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5805
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 5261
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1386
Sołectwa 5603
Granice i Rady Sołeckie 10057
Sołectwa - Zadania 4594
Jednostki Organizacyjne 18482
Posiadające Osobowość Prawną 9259
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 4911
Jednostki Budżetowe 8469
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 8546
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 8032
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 6932
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5508
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 8120
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 4833
Akty prawne 359857
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 266537
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 66886
Uchwały Rady Gminy 282502
Kadencja 2010-2014 5073
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 3585
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 11291
Informacje 1605
Uchwała budżetowa 21769
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7854
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 10291
Sprawozdania budżetowe 13147
Sprawozdania finansowe 3567
Opinie RIO 8088
Tablica ogłoszeń 159356
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 340076
Wykazy nieruchomości 178417
Konkursy 7037
Zimowe utrzymanie dróg 5187
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 4031
Podział gminy na okręgi wyborcze 4048
Obywatel 4542
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 5015
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 196613
Departamenty / Stanowiska 85641
Sprawy 119604
Skargi i wnioski 5748
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 27184
Informacje 45946
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1194
Podatki i opłaty lokalne 12999
Deklaracje, informacje podatkowe 2587
Podatek rolny 2919
Podatek leśny 1879
Podatek od nieruchomości 3250
Podatek od środków transportowych 1529
Informacje różne 1916
Stawki podatkowe 2662
Zwolnienia podatkowe 1402
Zwrot podatku akcyzowego 3249
Opłata targowa 1032
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2115
Ulgi w podatku rolnym 950
Raport o stanie Gminy 5255
Organizacje pozarządowe 2641
Program współpracy 6349
Konkursy ofert 32085
Sprawozdania 2247
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 7497
Małe granty 6276
Ochrona Środowiska 14459
Usuwanie drzew i krzewów 6273
Rolnictwo 3987
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 123389
Usuwanie Azbestu 18559
Rejestr działalności regulowanej 873
Plany Łowieckie 17066
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 975
Program Ochrony Środowiska 1363
Ostrzeżenia meteorologiczne 74221
Gospodarka odpadami komunalnymi 4730
Badania wody 8063
SUW Dąbrówno 6167
SUW Samin 5686
SUW Tułodziad 5955
SUW Wądzyn 4582
SUW Lewałd Wlk. 4106
SUW Elgnowo 4110
SUW Markot w Marwałdzie 223
Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie 374
Oświadczenia majątkowe 64335
Rada Gminy 14182
Kierownictwo Urzędu 12333
Kierownicy jednostek organizacyjnych 13679
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 26047
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 31590
Kontrole 13586
Kontrole zewnętrzne 9624
Kontrola zarządcza 18379
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 3104
Wybory 44360
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 543
Wybory do Izb Rolniczych 2023 422
Wybory uzupełniające 2022 2975
Wybory prezydenckie 2020 4540
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1887
Wybory uzupełniające 2019 1503
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 295
Wybory Sołtysa Wsi 2019 1756
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1228
Wybory samorządowe 2018 347
Petycje 8667
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 4928
Rejestr petycji 13581
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 6824
Ewidencje i Rejestry 14588
Rejestr instytucji kultury 9417
Ewidencje Ogólnodostępne 7728
Rejestry Ogólnodostępne 6007
Rejestry Inne 5507
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 13826
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4225
Rejestr Umów 8197
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1046
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 15070
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 5701
ASF - Afrykański Pomór Świń 2529
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 6048
Konsultacje społeczne 1090
Pomoc Ukrainie 8766
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2851
Dodatek elektryczny 665
Dodatek węglowy 1666
Dodatek dla gospodarstw domowych 1433
Sprzedaż węgla dla mieszkańców 1590
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 1119
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 1553
Stypendium szkolne 62
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 8232
Programy realizowane przez gminę 16446
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 5033
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 4161
Dostęp do Informacji Publicznej 21230
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 4609
Zagospodarowanie przestrzenne 576
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1211
System Informacji Przestrzennej Dąbrówno 0
Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych 0
Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP 162
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Dane przestrzenne 289
Dostępność 821
Plan działania Gminy Dąbrówno 973
Raport o stanie dostępności 1365
Koordynator do spraw dostępności 1682
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 4467
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3901
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 6412
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 0
Lobbing 6080
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 6973
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 3233
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2452
Radni 2534
Uchwały 2925
Protokoły 2497
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 956
Kadencja 2016 - 2018 11014
Ochrona Danych Osobowych 4469

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5107
Instrukcja korzystania z BIP 7681
O Biuletynie 4425
Rejestr zmian 903292
Redakcja Biuletunu 4643
Mapa serwisu 6477
Strona główna 3814
Kontakt 14455
Deklaracja dostępności cyfrowej 1942
Kanały RSS 603
Cyberbezpieczeństwo 809

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 371369
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 66082
Plany zamówień publicznych 10093
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zamówienia Publiczne - do dnia 31.12.2022 r. 33341
Informacje o naborze 291044
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8169
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 89107
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 66817
« powrót do poprzedniej strony