ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 29711
Dane podstawowe, godziny urzędowania 15535
Statut Gminy 6812
Regulamin organizacyjny 9452
Regulamin pracy 843
Kierownictwo Urzędu 11958
Wójt 9710
Zastępca Wójta 7451
Sekretarz 8712
Skarbnik 9421
Referaty i stanowiska 923
Referat Finansowo - Podatkowy 5083
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2931
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 2419
Radca Prawny 338
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 962
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1271
Zadania Gminy 5439
Kodeks etyczny 4188
Misja Urzędu Gminy 709
Organy Gminy 18637
Wójt 9108
Wójt - Dane 8888
Wójt - Kompetencje 5143
Rada Gminy 10428
Skład Rady Gminy 10377
Kompetencje Rady Gminy 4494
Protokoły z sesji Rady Gminy 38787
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2121
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 5308
Zapytania i interpelacje Radnych 4187
Jednostki Pomocnicze 11173
Komisje Rady Gminy 4876
Komisja Rewizyjna 4733
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 5352
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5153
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4604
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 931
Sołectwa 5152
Granice i Rady Sołeckie 9082
Sołectwa - Zadania 4174
Jednostki Organizacyjne 17414
Posiadające Osobowość Prawną 8586
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 4240
Jednostki Budżetowe 7980
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 7713
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 7155
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 6133
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5138
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 7484
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 4413
Akty prawne 262949
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 192676
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 48387
Uchwały Rady Gminy 208372
Kadencja 2010-2014 3693
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 2560
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 10975
Informacje 951
Uchwała budżetowa 19555
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6626
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 9082
Sprawozdania budżetowe 10394
Sprawozdania finansowe 2355
Opinie RIO 5750
Tablica ogłoszeń 150762
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 292807
Wykazy nieruchomości 160077
Konkursy 6358
Zimowe utrzymanie dróg 4643
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 3588
Podział gminy na okręgi wyborcze 3658
Obywatel 4142
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4572
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 181880
Departamenty / Stanowiska 78805
Sprawy 109197
Skargi i wnioski 5292
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 26552
Informacje 30777
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 779
Podatki i opłaty lokalne 12457
Deklaracje, informacje podatkowe 2023
Podatek rolny 2253
Podatek leśny 1317
Podatek od nieruchomości 2525
Podatek od środków transportowych 1023
Informacje różne 1409
Stawki podatkowe 2057
Zwolnienia podatkowe 982
Zwrot podatku akcyzowego 2288
Opłata targowa 697
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 1416
Ulgi w podatku rolnym 624
Raport o stanie Gminy 3124
Organizacje pozarządowe 2001
Program współpracy 4344
Konkursy ofert 23014
Sprawozdania 1523
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 5344
Małe granty 3801
Ochrona Środowiska 14081
Usuwanie drzew i krzewów 5487
Rolnictwo 3417
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 99135
Usuwanie Azbestu 16264
Rejestr działalności regulowanej 765
Plany Łowieckie 12517
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 683
Program Ochrony Środowiska 897
Ostrzeżenia meteorologiczne 50624
Gospodarka odpadami komunalnymi 3307
Badania wody 6881
SUW Dąbrówno 4124
SUW Samin 3751
SUW Tułodziad 3757
SUW Wądzyn 2995
SUW Lewałd Wlk. 2634
SUW Elgnowo 2473
Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie 76
Oświadczenia majątkowe 48047
Rada Gminy 12660
Kierownictwo Urzędu 11144
Kierownicy jednostek organizacyjnych 11764
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 25226
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 21799
Kontrole 13380
Kontrole zewnętrzne 8501
Kontrola zarządcza 15112
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 2727
Wybory 40554
Wybory uzupełniające 2022 2090
Wybory prezydenckie 2020 3355
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1286
Wybory uzupełniające 2019 989
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 191
Wybory Sołtysa Wsi 2019 1244
Wybory do Izb Rolniczych 2019 805
Wybory samorządowe 2018 236
Petycje 7903
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 4176
Rejestr petycji 11523
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 5020
Ewidencje i Rejestry 13186
Rejestr instytucji kultury 8505
Ewidencje Ogólnodostępne 6827
Rejestry Ogólnodostępne 5444
Rejestry Inne 5045
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 12264
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3834
Rejestr Umów 6364
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 713
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 11626
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 3413
ASF - Afrykański Pomór Świń 1621
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 4290
Konsultacje społeczne 209
Pomoc Ukrainie 5384
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1821
Dodatek elektryczny 188
Dodatek węglowy 830
Dodatek dla gospodarstw domowych 660
Sprzedaż węgla dla mieszkańców 421
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 472
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 229
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 7315
Programy realizowane przez gminę 13768
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 4241
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 3491
Dostęp do Informacji Publicznej 19886
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 4201
Zagospodarowanie przestrzenne 242
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 247
System Informacji Przestrzennej Dąbrówno 0
Ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych 0
Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP 47
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Dostępność 623
Plan działania Gminy Dąbrówno 668
Raport o stanie dostępności 946
Koordynator do spraw dostępności 1093
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 4006
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2513
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 5967
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 0
Lobbing 5407
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 5895
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2877
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2131
Radni 2188
Uchwały 2437
Protokoły 2130
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 895
Kadencja 2016 - 2018 9170
Ochrona Danych Osobowych 3317

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4827
Instrukcja korzystania z BIP 7181
O Biuletynie 4219
Rejestr zmian 810126
Redakcja Biuletunu 4432
Mapa serwisu 5269
Strona główna 3814
Kontakt 9654
Deklaracja dostępności cyfrowej 1384
Kanały RSS 400
Cyberbezpieczeństwo 312

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 351094
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 48608
Plany zamówień publicznych 7040
Platforma Zamówień Publicznych 0
Zamówienia Publiczne - do dnia 31.12.2022 r. 12732
Informacje o naborze 266787
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7126
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 70586
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 42128
« powrót do poprzedniej strony