ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 28317
Dane podstawowe, godziny urzędowania 14208
Statut Gminy 6092
Regulamin organizacyjny 8451
Regulamin pracy 489
Kierownictwo Urzędu 11353
Wójt 8586
Zastępca Wójta 6621
Sekretarz 7957
Skarbnik 8615
Referaty i stanowiska 659
Referat Finansowo - Podatkowy 3403
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 1929
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 1560
Radca Prawny 219
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 609
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 805
Zadania Gminy 4959
Kodeks etyczny 3814
Misja Urzędu Gminy 409
Organy Gminy 18140
Wójt 8674
Wójt - Dane 8312
Wójt - Kompetencje 4578
Rada Gminy 9696
Skład Rady Gminy 9453
Kompetencje Rady Gminy 4115
Protokoły z sesji Rady Gminy 34464
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2021
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 3635
Zapytania i interpelacje Radnych 3217
Jednostki Pomocnicze 10517
Komisje Rady Gminy 4510
Komisja Rewizyjna 4224
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 4756
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4593
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4119
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 593
Sołectwa 4735
Granice i Rady Sołeckie 8204
Sołectwa - Zadania 3776
Jednostki Organizacyjne 16433
Posiadające Osobowość Prawną 8065
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 3735
Jednostki Budżetowe 7564
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 7028
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 6404
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 5575
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4803
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 6849
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 4068
Akty prawne 136442
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 89501
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 33640
Uchwały Rady Gminy 103916
Kadencja 2010-2014 2416
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 1681
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 10588
Informacje 394
Uchwała budżetowa 16598
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5354
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 8000
Sprawozdania budżetowe 8027
Sprawozdania finansowe 1500
Opinie RIO 3850
Tablica ogłoszeń 142877
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 240702
Wykazy nieruchomości 136726
Konkursy 5692
Zimowe utrzymanie dróg 4169
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 3212
Podział gminy na okręgi wyborcze 3348
Obywatel 3760
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4182
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 168094
Departamenty / Stanowiska 70136
Sprawy 97678
Skargi i wnioski 4876
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 26057
Informacje 16012
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 395
Podatki i opłaty lokalne 11638
Deklaracje, informacje podatkowe 1451
Podatek rolny 1629
Podatek leśny 824
Podatek od nieruchomości 1823
Podatek od środków transportowych 641
Informacje różne 927
Stawki podatkowe 1496
Zwolnienia podatkowe 636
Zwrot podatku akcyzowego 1577
Opłata targowa 397
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 894
Ulgi w podatku rolnym 342
Raport o stanie Gminy 2006
Organizacje pozarządowe 1404
Program współpracy 2568
Konkursy ofert 14400
Sprawozdania 933
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 3276
Małe granty 2205
Ochrona Środowiska 13781
Usuwanie drzew i krzewów 4747
Rolnictwo 2972
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 71835
Usuwanie Azbestu 13716
Rejestr działalności regulowanej 593
Plany Łowieckie 7263
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 411
Program Ochrony Środowiska 497
Ostrzeżenia meteorologiczne 29190
Gospodarka odpadami komunalnymi 1852
Badania wody 5975
SUW Dąbrówno 2615
SUW Samin 2297
SUW Tułodziad 2189
SUW Wądzyn 1748
SUW Lewałd Wlk. 1559
SUW Elgnowo 1407
Oświadczenia majątkowe 33851
Rada Gminy 11177
Kierownictwo Urzędu 10015
Kierownicy jednostek organizacyjnych 10220
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 24535
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 11685
Kontrole 13139
Kontrole zewnętrzne 7407
Kontrola zarządcza 12463
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 2426
Wybory 36792
Wybory uzupełniające 2022 1398
Wybory prezydenckie 2020 2294
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 782
Wybory uzupełniające 2019 615
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 108
Wybory Sołtysa Wsi 2019 739
Wybory do Izb Rolniczych 2019 469
Wybory samorządowe 2018 142
Petycje 7322
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 3673
Rejestr petycji 9245
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 3675
Ewidencje i Rejestry 12180
Rejestr instytucji kultury 7711
Ewidencje Ogólnodostępne 6084
Rejestry Ogólnodostępne 5027
Rejestry Inne 4590
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 10797
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3433
Rejestr Umów 4769
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 423
https://listaplanow.gison.pl/dabrowno/mpzp 0
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 9030
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 2096
ASF - Afrykański Pomór Świń 858
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 2670
Pomoc Ukrainie 2632
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1083
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 0
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 6691
Programy realizowane przez gminę 11496
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 3649
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 2998
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 777
Dostęp do Informacji Publicznej 18829
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 3850
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 9706
Dostępność 400
Plan działania Gminy Dąbrówno 391
Raport o stanie dostępności 553
Koordynator do spraw dostępności 648
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 3591
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1616
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 5603
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
Lobbing 4904
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 5221
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2586
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1878
Radni 1887
Uchwały 2104
Protokoły 1835
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 833
Kadencja 2016 - 2018 7685
Ochrona Danych Osobowych 2519

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4564
Instrukcja korzystania z BIP 6748
O Biuletynie 4031
Rejestr zmian 729146
Redakcja Biuletunu 4227
Mapa serwisu 4762
Strona główna 3814
Kontakt 5030
Deklaracja dostępności cyfrowej 907
Kanały RSS 222

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 311379
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 28742
Plany zamówień publicznych 4160
Informacje o naborze 242228
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6223
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 55579
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 23651
« powrót do poprzedniej strony