ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 28720
Dane podstawowe, godziny urzędowania 14511
Statut Gminy 6266
Regulamin organizacyjny 8670
Regulamin pracy 564
Kierownictwo Urzędu 11534
Wójt 8846
Zastępca Wójta 6834
Sekretarz 8142
Skarbnik 8795
Referaty i stanowiska 727
Referat Finansowo - Podatkowy 3913
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2244
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego 1777
Radca Prawny 253
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 708
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 920
Zadania Gminy 5068
Kodeks etyczny 3892
Misja Urzędu Gminy 477
Organy Gminy 18271
Wójt 8784
Wójt - Dane 8452
Wójt - Kompetencje 4745
Rada Gminy 9854
Skład Rady Gminy 9674
Kompetencje Rady Gminy 4217
Protokoły z sesji Rady Gminy 35375
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 2041
Transmisje obrad sesji Rady Gminy 4033
Zapytania i interpelacje Radnych 3400
Jednostki Pomocnicze 10692
Komisje Rady Gminy 4596
Komisja Rewizyjna 4347
Komisja Budżetu, Planowania, Inicjatyw Gospodarczych oraz Rolnictwa 4900
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 4731
Komisja Budownictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego 4225
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 673
Sołectwa 4836
Granice i Rady Sołeckie 8384
Sołectwa - Zadania 3873
Jednostki Organizacyjne 16668
Posiadające Osobowość Prawną 8191
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 3833
Jednostki Budżetowe 7668
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie 7186
Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie 6551
Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie 5720
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4895
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Siedziba 6985
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Zadania 4159
Akty prawne 167030
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno 112973
Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrówno do 2020 roku 36501
Uchwały Rady Gminy 125723
Kadencja 2010-2014 2728
Kadencja 2014-2018 -publikowane do dnia 26.10.2015 1892
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 2
Rządowe Centrum Legislacji 0
Budżet 10686
Informacje 528
Uchwała budżetowa 17300
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5733
Sprawozdania -archiwum do roku 2015 włącznie 8279
Sprawozdania budżetowe 8711
Sprawozdania finansowe 1700
Opinie RIO 4232
Tablica ogłoszeń 144650
Przetargi, dzierżawy, ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje 252541
Wykazy nieruchomości 142231
Konkursy 5844
Zimowe utrzymanie dróg 4272
Dzielnicowi Posterunku Policji w Dąbrównie 3306
Podział gminy na okręgi wyborcze 3426
Obywatel 3858
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 4268
Procedury załatwiania spraw -poradnik interesanta 171601
Departamenty / Stanowiska 72195
Sprawy 100509
Skargi i wnioski 4959
Ważne informacje dla mieszkańców, woda, ścieki i inne 26147
Informacje 19346
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 486
Podatki i opłaty lokalne 11768
Deklaracje, informacje podatkowe 1579
Podatek rolny 1762
Podatek leśny 923
Podatek od nieruchomości 1952
Podatek od środków transportowych 732
Informacje różne 1022
Stawki podatkowe 1577
Zwolnienia podatkowe 708
Zwrot podatku akcyzowego 1765
Opłata targowa 477
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 1000
Ulgi w podatku rolnym 415
Raport o stanie Gminy 2283
Organizacje pozarządowe 1566
Program współpracy 3023
Konkursy ofert 16292
Sprawozdania 1061
Wykaz 0
Konsultacje społeczne 3795
Małe granty 2592
Ochrona Środowiska 13843
Usuwanie drzew i krzewów 4923
Rolnictwo 3092
Decyzje, postanowienia, obwieszczenia, zawiadomienia, informacje dot. ochrony środowiska 77992
Usuwanie Azbestu 14369
Rejestr działalności regulowanej 637
Plany Łowieckie 8528
Rejestr BDO 0
Powszechny Spis Rolny 472
Program Ochrony Środowiska 581
Ostrzeżenia meteorologiczne 33895
Gospodarka odpadami komunalnymi 2186
Badania wody 6169
SUW Dąbrówno 2969
SUW Samin 2698
SUW Tułodziad 2532
SUW Wądzyn 2054
SUW Lewałd Wlk. 1816
SUW Elgnowo 1676
Oświadczenia majątkowe 37357
Rada Gminy 11572
Kierownictwo Urzędu 10250
Kierownicy jednostek organizacyjnych 10576
Oświadczenia majątkowe 2015 - 2018 24664
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 i 2020 14419
Kontrole 13198
Kontrole zewnętrzne 7698
Kontrola zarządcza 13138
Bilans otwarcia kadencji 2014-2018 2504
Wybory 37692
Wybory uzupełniające 2022 1536
Wybory prezydenckie 2020 2570
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 906
Wybory uzupełniające 2019 698
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 127
Wybory Sołtysa Wsi 2019 892
Wybory do Izb Rolniczych 2019 555
Wybory samorządowe 2018 167
Petycje 7453
Informacje ogólne dotyczące składania petycji 3777
Rejestr petycji 9766
Informacje o rozpatrzonych petycjach w poszczególnych latach 4024
Ewidencje i Rejestry 12384
Rejestr instytucji kultury 7933
Ewidencje Ogólnodostępne 6261
Rejestry Ogólnodostępne 5128
Rejestry Inne 4713
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 11147
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3526
Rejestr Umów 5146
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 484
https://listaplanow.gison.pl/dabrowno/mpzp 0
Zarządzanie kryzysowe -informacje dla mieszkańców 9526
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) 2350
ASF - Afrykański Pomór Świń 1024
Koronawirus SARS-COV-2 COVID-19 2992
Pomoc Ukrainie 3402
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1232
Dodatek węglowy 257
Dodatek dla gospodarstw domowych 123
Dodatek dla podmiotów wrażliwych 92
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 0
Geoportal Powiatu Ostródzkiego 0
Programy, zamierzenia, strategie realizowane przez Gminę Dąbrówno 6833
Programy realizowane przez gminę 12026
Strategie Rozwoju Gminy Dąbrówno 3777
Rozwój Lokalny Gminy -dokumenty zamieszczone w BIP do 31.12.2015r. 3128
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 803
Dostęp do Informacji Publicznej 19069
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 3940
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dąbrówno 9947
Dostępność 442
Plan działania Gminy Dąbrówno 457
Raport o stanie dostępności 639
Koordynator do spraw dostępności 747
Informacja o ustanowieniu obszaru rewitalizacji 3695
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1826
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego 5689
Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur 0
Lobbing 5034
Młodzieżowa Rada Gminy Dąbrówno 5387
Statut Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 2651
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno 1937
Radni 1948
Uchwały 2185
Protokoły 1912
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 846
Kadencja 2016 - 2018 8013
Ochrona Danych Osobowych 2724

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4636
Instrukcja korzystania z BIP 6858
O Biuletynie 4075
Rejestr zmian 746112
Redakcja Biuletunu 4281
Mapa serwisu 4802
Strona główna 3814
Kontakt 5986
Deklaracja dostępności cyfrowej 1025
Kanały RSS 260
Cyberbezpieczeństwo 53

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 320636
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 32993
Plany zamówień publicznych 4817
Informacje o naborze 249260
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6438
Informacja o sesji Rady Gminy Dąbrówno 59013
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Dąbrówno 27769