ˆ

Wykazy nieruchomości

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Brzeźno Mazurskie jako działka Nr 151/1 o powierzchni 0,2839 ha.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 09:38:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 09:44:21 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku, poz. 121.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLV/276/18Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych niezabudowanych, położonych w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Brzeźno Mazurskie jako działka Nr 151/1 o powierzchni 0,2839 ha. Działa ma kształt nieregularny, znacznie wydłużony.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00044894/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Brzeźno Mazurskie, działka z przeznaczeniem drogowym wg Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Uchwalą Nr XXXIII/236/2006 – są to tereny z przeznaczeniem górniczym.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Gmina Dąbrówna jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Brzeźno Mazurskie położona jest na południe od Dąbrówna. Dąbrówno położone jest w odległości ok. 60 km od miasta wojewódzkiego Olsztyn, ok. 35 km od miasta powiatowego Ostróda i ok. 25 km od Działdowa.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 12 747,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 151/1 oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09 maja 2018 roku o godz.11 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 1300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/00).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 2 maja 2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/388/wykaz_nieruchomosci
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
 
Dąbrówno, dnia 10.08.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Wrońska Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Wrońska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 09:38:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 09:44:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 09:44:21
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu