Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plan działania Gminy Dąbrówno

Szczegóły informacji

Plan działania Gminy Dąbrówno na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-18 08:19:42 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
L.p.
Zakres działania
Sposób realizacji
Termin realizacji
1.
Powołanie Koordynatora ds.
dostępności
Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności.
do 10.09.2020 r.
2.
Powołanie Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
Wydanie zarządzenia przez Wójta Gminy Dąbrówno w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności        architektonicznej,         cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
do 10.09.2020 r.
3.
Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie Koordynatora ds. dostępności.
Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji      Publicznej      Urzędu       Gminy   w Dąbrównie.
do 16.09.2020 r.
4.
Przygotowanie projektu Planu działania Gminy Dąbrówno na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Dąbrówno
 
do 12.09.2019 r.
5
Zatwierdzenie Planu działania Gminy Dąbrówno na rzecz poprawy dostępności przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
Przyjęcie zarządzenia Wójta  Gminy Dąbrówno w prawie przyjęcia Planu działania Gminy Dąbrówno na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
do 14.09.2020 r.
6.
Przekazanie do publicznej wiadomości Planu działania Gminy Dąbrówno na rzecz zapewnienia poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie treści Planu działania Gminy Dąbrówno na rzecz zapewnienia poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
do 22.09.2020 r.
7.
Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrówno aktualnych przepisów prawa, wytycznych i innych materiałów dotyczących wdrożenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Przesłanie na skrzynki e-mailowe jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno materiałów dotyczących wdrożenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja na bieżąco przez cały okres działania,
w zależności
od potrzeb.
8.
Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno, polecających wskazanie osoby odpowiedzialnej za współpracę z koordynatorem ds. dostępności oraz za wdrożenie i realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1062).
Przesłanie pism zalecających wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i za wdrożenie oraz realizację w danej jednostce zadań nałożonych ustawą z   dnia
19   lipca   2019   r.   o zapewnieniu   dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, do;
֍ Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Dąbrównie;
 
֍ Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie;
 
֍  Publicznej         Szkoły        Podstawowej
w Marwałdzie;
 
֍ Gminnego    Ośrodka    Pomocy  Społecznej
w Dąbrównie;
 
֍ Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Dąbrównie.
 
Sporządzenie wykazu osób odpowiedzialnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i za wdrożenie oraz realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w danej jednostce organizacyjnej Gminy Dąbrówno.
do 30.09.2020 r.
9.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej.
Podanie do publicznej wiadomości, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Dąbrównie             informacji          adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.
 
Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego.
Realizacja na bieżąco przez cały okres działania,
w zależności
od potrzeb.
10.
Dokonanie samooceny obiektów Gminy Dąbrówno pod kątem dostępności, określonych w art 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
Dokonanie przeglądów budynków będących własnością Gminy Dąbrówno pod względem zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  1. w zakresie dostępności architektonicznej;
  2. w zakresie dostępności cyfrowej;
  3. w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej.
 
Sporządzenie wykazu obiektów wraz z opisem dostępności (stan faktyczny na dzień sporządzenia wykazu).
do 30.11.2020 r.
11.
Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Gminy Dąbrówno do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych lub prawnych.
Określenie zakresu prac, które powinny być wykonane, aby obiekty spełniały minimalne wymagania dostępności określone w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz oszacowanie kosztów z tym związanych.
 
Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostosowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przygotowanie propozycji dotyczących ich usunięcia.
 
Oszacowanie kosztów prac, które ewentualnie będą musiały być wykonane, aby obiekty należące do Gminy Dąbrówno spełniały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikające z przepisów praw.
do 29.01.2021 r
12.
Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej
Sporządzenie wykazu obiektów wraz z opisem dostępności alternatywnej, o której mowa w art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
do 26.02.2021 r.
w budynkach Gminy Dąbrówno, w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.
szczególnymi potrzebami.
 
Podanie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie informacji wynikającej z art.7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
do 26.02.2021 r.
13.
Realizacja przyjętych programów działania dotyczących przystosowania obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Dąbrówno do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zapoznanie pracowników obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Dąbrówno z przyjętymi programami działania dotyczącymi przystosowania obiektów instytucji gminnych do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Wdrażanie działań przyjętych w programach działania dotyczących przystosowania obiektów instytucji gminnych do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
Monitorowanie przez Koordynatora ds. dostępności realizacji przyjętych programów działania.
 
Realizacja na bieżąco przez cały okres działania,
w zależności
od potrzeb.
14.
Dokonanie przeglądu procedur, regulaminów itp. obowiązujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrówno pod kątem dostosowania ich do zasad zapewnienia dostępności, zgodnie z art 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Dokonanie przez pracowników merytorycznych
przeglądu procedur dotyczących szczególności:
  1. zlecania lub powierzania zadań publicznych;
  2. udzielania zamówień publicznych pod kątem dostosowania ich do zasady zapewnienia dostępności, zgodnie z art 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dostosowanie procedur, regulaminów itp.do zasady zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja na bieżąco przez cały okres działania,
w zależności
od potrzeb.
15.
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Dokonanie analizy dotychczas podjętych działań
w zakresie realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
Opracowanie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie
z formularzem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Przyjęcie przez Wójta Gminy Dąbrówno Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Przekazanie Raportu Wojewodzie Warmińsko-
Mazurskiemu.
 
Podanie Raportu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Pierwszy Raport do
31.03.2021 r.
 
Kolejne Raporty co 4 lata.
16.
Monitorowanie działań związanych z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów będących własnością Gminy Dąbrówno.
Zbieranie informacji w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zleceń dotyczących usunięcia tych wad.
 
Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji dla administratorów obiektów gminnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dokonywanie przeglądu treści informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu zapewnienia dostępności osobom z szczególnymi potrzebami i bieżące ich uzupełnianie.
 
Organizowanie spotkań bezpośrednich z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów  branży budowlanej, sanitarnej itp. w celu wymiany doświadczeń i poznawania nowych możliwości technicznych i prawnych z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
.
Realizacja na bieżąco przez cały okres działania,
w zależności
od potrzeb.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-18 08:01:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-18 08:19:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-18 08:20:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
618 raz(y)