Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stypendium szkolne

Szczegóły informacji

Stypendium szkolne

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-04 11:27:13 przez Michał Stachewicz

OPIS

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
-stypendium szkolne;
-zasiłek szkolny
 
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dąbrówno na wniosek:
-rodziców (opiekunów prawnych);
-pełnoletniego ucznia;
-dyrektora szkoły
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł netto.
W przypadku posiadania przez wnioskodawców ziemi przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 
 
Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wniosek o zasiłek szkolny składa:
-rodzic (opiekun prawny);
-pełnoletni uczeń;
-dyrektor szkoły;
-może być również przyznawany z urzędu.
 
Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:
1) pożar lub zalanie mieszkania,
2) nagła choroba w rodzinie ucznia,
3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,
6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Termin załatwienia

W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Sposób załatwiania

Wnioski należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane Dokumenty

  1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku szkolnego,
  2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny Pa- do wglądu,
  3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia,
  4. w przypadku ubiegania się o zasiłek dla pełnoletniego ucznia dokument potwierdzający tożsamość ucznia - do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o zasiłek szkolny w jego imieniu,
  5. dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia,
  6. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

Kontakt

Osoba kontaktowa
Paulina Banacka
Telefon kontaktowy
tel: /89/647 40 87 wew. 32
Adres e-mail

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Banacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-04 11:23:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Stachewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-04 11:27:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Stachewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 11:27:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
367 raz(y)