Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrówno. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Leszcz, jako działka Nr 121/6 o powierzchni 0,8500 ha.

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-16 13:50:20 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE 
II przetargu ustnego nieograniczonego
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38; art. 39 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały LXII/388/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, w miejscowości Leszcz, stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Leszcz, jako działka Nr 121/6 o powierzchni 0,8500 ha. Działa ma kształt prostokąta. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00015285/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka gruntu będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obrzeżach miejscowości Leszcz, w odległości ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej w odległości ok 250 m od linii brzegowej jeziora Dąbrowa Wielka, w bezpośrednim sąsiedztwie użytkowanych rolniczo i budynków gospodarczych.
Dla obszaru, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość nie uchwalono aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno zatwierdzoną uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z 4 stycznia 2017r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny – tereny rolne, zabudowa zagrodowa rozproszona, nieużytki. Teren działki objęty jest Dąbrówieńskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Cena wywoławcza w I przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 77710,00 zł, zarządzeniem nr Or.0050.111.2023 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 21 września 2023 r.  została obniżona na postawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023r. poz. 344 za zm.) o 30% wartości od ceny wywoławczej nieruchomości. Cena wywoławcza po obniżeniu ceny wyniosła 54 397,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem 00/100 gr.).
 
Gmina Dąbrówna jest gminą wiejską, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Leszcz położona jest na południowy wschód od Dąbrówna znajduje się 37 km od Ostródy; 24 km od Działdowa i ok. 60 km od Olsztyna.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54397,00 zł netto
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych – netto) /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jak również z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 121/6, obręb geodezyjny Leszcz, gm. Dąbrówno. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
  Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 9ºº, w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21 w sali nr 14:00, II piętro.
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 5439,70zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 70/100 gr.).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 10 listopada 2023 r.
 
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości, ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
1.    Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
2.    telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
1.    Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
2.    Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
3.    Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
4.    Na stronie internetowej: www.dabrowno.pl
5.    Prasa o zasięgu powiatu.
 
Dąbrówno, dnia 16 październik 2023 r.
 
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

16 listopada 2023r.
 
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021.poz. 2213 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości:
 
Informację o wyniku przetargu  na  zbycie nieruchomości  gruntowej niezabudowanej należącej do
Gminy Dąbrówno,
 
który odbyły się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz.: 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrowno
 
z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości  należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Dąbrówno o numerze ewidencyjnym 121/6 o pow. 0,8500 ha, obręb geodezyjny Leszcz, gmina Dąbrówno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00015285/2.
informuję że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku oferentów
 
 
Wójt Gminy Dąbrówno
/-/ Piotr Zwaliński
 
 
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-16 13:50:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-16 13:50:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-17 13:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
283 raz(y)