Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Elgnowo. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Elgnowo, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Elgnowo, jako działka Nr 203/1 o powierzchni 0,3000 ha.

Informacja ogłoszona dnia 2023-12-05 21:39:57 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE 
I przetargu ustnego nieograniczonego
 
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38; art. 39 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały LXVI/408/ Rady Gminy Dąbrówno z dnia 11 września 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Elgnowo, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, w miejscowości Elgnowo, stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Elgnowo, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Elgnowo, jako działka Nr 203/1 o powierzchni 0,3000 ha. Działa ma kształt prostokąta. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00000604/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka gruntu będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w zachodniej części miejscowości Elgnowo, na obrzeżach wsi, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i siedliskami rolniczymi oraz gruntów użytkowanych rolniczo. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren nieogrodzony i niezagospodarowany.
Dla obszaru, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość nie uchwalono aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno zatwierdzoną uchwałą LXVI/404/23 Rady Gminy Dąbrówno z 11 września 2023 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolne, zabudowa zagrodowa rozproszona, nieużytki.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34 260,00 zł netto
(słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych – netto) /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jak również z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 203/1, obręb geodezyjny Elgnowo, gm. Dąbrówno. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
  Przetarg odbędzie się w dniu 4 stycznia 2024 r. o godz. 9ºº, w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21 w sali nr 14:00, II piętro.
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 3426,00 (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100 gr.).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 29 grudnia 2023 r.
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości, ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
1.    Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
2.    telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
1.    Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
2.    Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
3.    Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
4.    Na stronie internetowej: www.dabrowno.pl
5.    Prasa o zasięgu powiatu.
 
Dąbrówno, dnia 4 grudnia 2023 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-05 21:39:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-05 21:39:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-05 21:39:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
140 raz(y)