Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Usuwanie drzew i krzewów

Informacja ogłoszona dnia 2015-11-20 12:35:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój nr 3
Osoba do kontaktu
Ewa Budzich,
Tel.: 89 647-40-87 wew. 13
e-mail: e.budzich@dabrowno.pl
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonuje osoba fizyczna z działki stanowiącej jej własność/współwłasność – usunięcie drzew nie ma związku z działalnością gospodarczą.
 
 W terminie 21 dni od dnia wpływu zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 
 W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 
Opłaty
 
Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa – opłata skarbowa w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia - oplata skarbowa w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie (BS OLSZTYNEK 59 8823 0007 2001 0100 1847 0001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Uwagi
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzew, których obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Zaświadczenie wydaje się  na wniosek zgłaszającego.

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, pokój nr 3
Osoba do kontaktu
Ewa Budzich,
Tel.: 89 647-40-87 wew. 13
e-mail: e.budzich@dabrowno.pl
Wymagane Dokumenty
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
  2. tytuł prawny władania nieruchomością,
  3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
  5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
  7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
  8. rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia  za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówno.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Karbowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Sieklucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-20 12:32:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-20 12:35:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-30 09:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2881 raz(y)