ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka- budowla stanowiąca urządzenie wodne na działce nr 561,578 w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-04 14:29:36 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                               Dąbrówno,4.03.2020 r.
Nasz znak: IGP.6733.4.2020            
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie istniejącego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka- budowla stanowiąca urządzenie wodne na działce nr 561,578  w miejscowości Dąbrówno, gmina Dąbrówno
 
W związku z powyższym informuję, że osoby oraz instytucje, których interesu prawnego sprawa dotyczy, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie, a także przedstawić dowody na ich poparcie w Urzędzie Gminy w Dąbrównie ul. Kościuszki 21 pokój nr 4 lub w formie pisemnej.
Ponadto na podstawie art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego informuję, że z powodu konieczności uzgodnienia projektu decyzji z właściwymi organami oraz przyczyn niezależnych od organu, decyzja w/w postępowaniu zostanie wydana w terminie 21 dni od dnia uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 K.p.a. stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.
 
 
POUCZENIE:
 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256):
Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
 
 
 
                                                                                                                 Wójt Gminy Dąbrówno
                                                                                                                                                         /-/ Piotr Zwaliński
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie  zamieszczono:
 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-04 14:28:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-04 14:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 14:29:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony