ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 4/45 o pow. 0,9149 ha.

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-04 09:20:49 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
II przetarg Ustny nieograniczony
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku, poz.1899 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLVII/296/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 4/45 o pow. 0,9149 ha. Klaso użytek na wskazanej nieruchomości: N- nieużytki o pow. 0,2308 ha i Lz - grunty zadrzewione i zakrzaczone o pow. 0,6841ha. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00037349/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość kształtem zbliżona do prostokąta. Południowa cześć działki objęta Dąbrówieńskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest usytuowana nad Jeziorem Dąbrowa, w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno. Najbliższe sąsiedztwo działki tereny rolne oraz leśne. Nieruchomość posiada własną linię brzegową oraz dostęp pośredni do drogi będącej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie
Nieruchomość niezagospodarowana.
Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja nr 73/2022 z dnia 24 października 2022 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.
Zgodnie z zarządzeniem nr Or. 0050.41.2023Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2023r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Samin, gm. Dąbrówno cena wywoławcza została obniżona o 35,8% wartości.
Teren nie jest wyposażony w infrastrukturę techniczną.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi
 – 536 998 zł
 (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) – netto /bez VAT/
Do ceny nabycia uzyskanej w przetargu doliczona będzie obowiązująca stawka podatku VAT.
 
 
Zbywana nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu, nie jest przez nikogo dzierżawiona.
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego, z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21
w sali nr 14
 
Na podstawie art. 4 § 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U.2021 poz. 2213 ze zm.) ustalone jest wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 53699,80 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 20 czerwca 2023 r.
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości określonej przez oferentów.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości , ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości  w każdym momencie bez podania przyczyny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
 1. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 2. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 3. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 4. Na stronie internetowej : www.dabrowno.pl
 5. Prasa o zasięgu ogólnokrajowym- Gazeta Wyborcza
 
Dąbrówno, dnia 28 kwietnia 2023 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”
 

Informacja o wyniku przetargu

30 czerwca 2023r.
 
 
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021.poz. 2213 ze zm.),
podaję do publicznej wiadomości:
 
Informację o wyniku przetargu  na  zbycie nieruchomości  gruntowej niezabudowanej należącej do
Gminy Dąbrówno,
 
który odbyły się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz.: 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrowno
 
z przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości  należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Dąbrówno o numerze ewidencyjnym 4/45 o pow. 0,9149 ha, obręb geodezyjny Samin, gmina Dąbrówno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00037349/9,  
Informuję:
 - w liczba oferentów w przetargu: 1
- liczba niedopuszczonych oferentów przetargu: 0
- liczba dopuszczonych oferentów przetargu: 1
- liczba przystąpień w przetargu – 1
- wysokość należności za sprzedana nieruchomość  w kwocie:  667 112,64  zł brutto
 
 
Właścicielem  nieruchomości  została firma KF INWESTMENTS Sp. z o.o.
 
 
       
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-04 09:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-04 09:20:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-03 11:09:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony