ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400 ha, położona w obrębie Tułodziad. UNIEWAŻNIONY.

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-20 08:29:36 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
II przetargu na zbycie nieruchomości
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 oku, poz. 121) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Tułodziad, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego..
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400ha ha, położona w obrębie Tułodziad, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00017611/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Tułodziad w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. 
Tułodziad o wieś zlokalizowana ok. 11 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 34 km od Działdowa, 30 km od Ostródy i około 65 km od Olsztyna.  
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę mieszkalną.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 28 488,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem  tysięcy  czterysta osiemdziesiąt osiem zł) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 114/1 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2850,00 zł (słownie: dwa tysiące  osiemset pięćdziesiąt złotych  00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 13 lipca 2018r.
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Urzędu Gminy w Dąbrównie, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawnymi osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości , ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek oferenta bez podania przyczyn.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
 2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/,
 4. Na stronie internetowej: www.otoprzetargi.pl
 
Dąbrówno, dnia 20 czerwca 2018r.
 
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Wrońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-20 07:53:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-20 08:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-16 12:59:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony