ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonych w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem poszkolnym, w miejscowości Samin stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-21 09:23:36 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku, poz. 121.) oraz na podstawie Uchwały Nr IX/54/15  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej, położonych w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem poszkolnym, w miejscowości Samin stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem poszkolnym, położona w miejscowości Samin , gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Samin  jako działka Nr 244/12 o powierzchni 0,6751 ha. Działa ma kształt nieregularny, przybliżony w kształcie litery L.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00015293/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Samin. Zabudowana budynkiem poszkolnym, składa się z dwóch części. Jedna część budynku wybudowana przed II wojną światową, zaś druga część została dobudowana po 1995r.  Obie części tworzą budynek użytkowy. W budynku znajdują się pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły, a w części północnej budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 1088,87 m². Na posesji znajduje  się również budynek gospodarczy z przybudowanym do niego garażem. Budynek podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej.
 
Teren zagospodarowany , ogrodzony i uporządkowany.
 
Dla obszaru, na którym położona jest sprzedawana nieruchomość nie uchwalono aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie za zmianą studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno zatwierdzoną uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z 4 stycznia 2017r przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę.
 
Gmina Dąbrówna jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Samin położona jest na północ od Dąbrówna. 31 km od Ostródy, 31 km od Działdowa i 51 km od Olsztyna .
 
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi – 587 597,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć dziewięćdziesiąt siedem  złotych – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, jak również z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki 244/12 oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie  występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy  w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz.11ºº w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 88 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście  złotych 00/00).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 4 października 2018 r.
 
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 • Gmina Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
 1. www.bip.dabrowno.pl
 2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie o przetargu – wywieszone i opublikowane jest na min. 60 dni przed terminem przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
 4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
 5. Na łamach magazynu ,,Rynek Inwestycji” - wydanie specjalne XXVII Forum Gospodarcze w Krynicy.
 
 
Dąbrówno, dnia 10.08.2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Wrońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-21 09:19:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-21 09:23:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-21 09:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony