ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dąbrówno
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE III przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400 ha, położona w obrębie Tułodziad.

Informacja ogłoszona dnia 2018-08-23 10:54:48 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 III przetargu ustnego nieograniczonego
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 ; art. 39 i  art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 oku, poz. 121) oraz na podstawie Uchwały Nr XLI/244/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Tułodziad, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego..
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/1 o powierzchni 0,2400ha ha, położona w obrębie Tułodziad, gmina Dąbrówno, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00017611/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Tułodziad w gm. Dąbrówno. Gmina Dąbrówno jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne.
 
Tułodziad o wieś zlokalizowana ok. 11 km od Dąbrówna – miejscowości stanowiącej siedzibę Gminy Dąbrówno, około 34 km od Działdowa, 30 km od Ostródy i około 65 km od Olsztyna.  
 
Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana.
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na terenie o kierunku zagospodarowania określonym jak tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę mieszkalną.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 20 000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych zł) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z kopią mapy ewidencyjnej sporządzonej dla działki nr 114/1 oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanym przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2018  roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
 
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 ( Dz.U.2004 poz. 2108)  ustalone jest wadium.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące  osiemset pięćdziesiąt złotych  00/100).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 14 września 2018 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej : www.otoprzetargi.pl
 
Dąbrówno, dnia 21 sierpień 2018 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Wrońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Wrońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-23 10:53:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-23 10:54:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-23 11:19:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony